Olimpiade şi concursuri şcolare

Olimpiada de Religie Ortodoxă

- etapa pe judeţ -

23 martie 2019

Rezultate contestaţii

Click aici.

Rezultate

Clasa a V-a.

Clasa a VI-a.

Clasa a VII-a.

Clasa a VIII-a.

Clasa a IX-a.

Clasa a X-a.

Clasa a XI-a.

Clasa a XII-a.Olimpiada de Religie Ortodoxă

- etapa pe municipiu -

23 februarie 2019

Rezultate

Clasa a V-a.

Clasa a VI-a.

Clasa a VII-a.

Clasa a VIII-a.

Clasa a IX-a.

Clasa a X-a.

Clasa a XI-a.

Clasa a XII-a.


Olimpiada de Religie pentru Seminariile şi liceele teologice ortodoxe din România, 2019

- etapa locală - 

RezultateRegulamentul specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de religie pentru seminarii și licee teologice ortodoxe

1. Disciplinele de concurs

Olimpiada de religie reprezintă un concurs de excelenţă care se adresează elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite pentru disciplinele: Studiul Biblic al Vechiului Testament (clasa a IX-a) , Studiul Biblic al Noului Testament (clasa a X-a), Istoria Bisericii Ortodoxe Române (clasa a XI-a) și Dogmatică Ortodoxă (clasa a XII-a).

2. Elevii participanţi

Olimpiada şcolară pentru disciplinele teologice se adresează elevilor din clasele IX - XII de la Seminariile Teologice Ortodoxe şi de la Liceele Teologice Ortodoxe. Participarea la această olimpiadă este opțională și individuală. Elevii, indiferent de an de studiu, pot participa numai la olimpiada organizată la nivelul clasei lor.

3. Etapele desfăşurării olimpiadei

        a. Etapa pe școală se organizează la nivelul fiecărui seminar/liceu teologic ortodox. Perioada generală a desfășurării etapei pe școală se comunică inspectoratelor școlare la începutul fiecărui an școlar. Data desfășurării acestei etape este stabilită de inspectoratele şcolare, încadrându-se în perioada generală prevăzută în Calendarul olimpiadelor școlare naționale.

        b. Etapa naţională. Locul și perioada desfășurării etapei naționale a olimpiadei de religie pentru seminarii și licee teologice sunt propuse de către inspectorul de specialitate din MECTS și aprobate de președintele Comisiei Naționale pentru Coordonarea Competițiilor Școlare. Ele sunt comunicate la începutul anului și sunt menționate în precizările elaborate anual de către inspectorul de specialitate din MECTS și în Calendarul olimpiadelor naționale școlare.

4. Selecţia elevilor

De la etapa pe școală pentru etapa naţională se califică pentru fiecare nivel de clasă (IX-XII) elevul clasat pe locul I, dacă a obținut minimum 90 de puncte.

În situaţia necalificării elevilor pentru etapa națională din cauza neobţinerii punctajului minim de 90 de puncte, sau a lipsei de concurenţi la un nivel de clasă, locurile rămase neocupate nu se redistribuie pentru celelalte niveluri.

 • În situaţia obţinerii de punctaje egale, în vederea stabilirii ocupantului locului I, cu drept de participare la etapa națională se desfăşoară obligatoriu o probă de baraj. Comisia de organizare și evaluare pentru etapa pe școală va elabora subiectele, baremele şi va realiza evaluarea lucrărilor elevilor care participă la proba de baraj.

 5. Elaborarea subiectelor şi a baremelor și durata probelor

        a. La etapa pe școală, subiectele se elaborează de către Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa pe școală în acord cu tematica generală a fiecărei clase.

        b. La etapa naţională, subiectele se elaborează de către Comisia Centrală a olimpiadei de religie pentru seminarii și licee teologice, cultul ortodox, în acord cu tematica generală a fiecărei clase.

        c. În anexa la prezentul regulament sunt enumerate tematica generală și bibliografia orientativă pentru fiecare clasă. Conținuturile orientative pentru etapa pe școală sunt stabilite de către comisia care realizează subiectele la această etapă.

        d. Notarea lucrărilor se realizează prin puncte de la 0 la 100. Se acordă 10 puncte din oficiu.

        e. Pentru toate etapele, durata probelor de concurs este de 3 ore.

6. Organizarea comisiilor

Pentru fiecare etapă, componența comisiilor de organizare şi evaluare și atribuțiile care revin membrilor acestora sunt stabilite prin prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor şcolare, aprobată prin OMECTS nr. 3035/2012, capitolul III, secțiunea I, articolele 18 și 26.

7. Evaluarea lucrărilor

Se face conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin OMECTS nr. 3035/2012, capitolul III, secțiunea a II-a, articolele 46-48.

8. Rezolvarea contestaţiilor

       a. Rezolvarea contestaţiilor se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei–cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin OMECTS nr. 3035/2012, art. 49- 52.

       b. La toate etapele olimpiadei de religie, rezolvarea contestațiilor se face prin reevaluarea lucrărilor primite, conform baremelor afișate. Contestațiile au următoarea rezolvare:

            1) pentru lucrările care au primit din partea comisiei de evaluare inițială un punctaj mai mic de 95 de puncte, punctajul acordat inițial se modifică, prin creștere sau prin descreștere, dacă între punctajul inițial și cel acordat de comisia de contestații se va constata o diferență de cel puțin 5 puncte. Dacă diferența dintre cele două punctaje este mai mică de 5 puncte, punctajul inițial rămâne neschimbat.

            2) pentru lucrările care au primit inițial cel puțin 95 de puncte, punctajul definitiv este cel acordat în urma evaluării lucrării de comisia de contestații, indiferent de diferența între punctajul inițial și cel nou acordat. Deciziile comisiei de contestații sunt definitive, după validarea lor de către președintele Comisiei centrale a olimpiadei de religie pentru clasele VII-XII, cultul ortodox.

9. Acordarea premiilor și mențiunilor

      a. La etapa naţională, premiile şi menţiunile se acordă în conformitate cu prevederile Metodologiei–cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin OMECTS nr. 3035/2012.

      b. La etapa naţională, la note egale se acordă acelaşi premiu. Dacă nota pentru care se acordă ultimul premiu este aceeaşi pentru doi sau mai mulţi elevi, subcomisia disciplinei respective va reevalua lucrările candidaților pentru departajarea acestora, astfel încât să nu se depăşească numărul maxim de premii (3 premii) prevăzut în Metodologia–cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin OMECTS nr.3035/2012. Atribuţia verificării şi avizării calităţii evaluării lucrărilor ce impun departajarea revine vicepreşedintelui comisiei respective.

      c. Precizările de la punctul b) sunt valabile şi pentru situaţia similară în ceea ce priveşte acordarea menţiunilor.

      d. Eventualele premii şi menţiuni rămase neacordate la una sau mai multe clase nu se redistribuie pentru celelalte niveluri.

      e. Toţi elevii participanţi la etapa naţională primesc diplomă de participare din partea inspectoratului şcolar organizator.

10. Dispoziţii finale

Președintele executiv al comisiei de organizare și evaluare de la etapa judeţeană/a municipiul Bucureşti (inspectorul de specialitate/profesor metodist de specialitate) are obligaţia de a transmite în termen de cel mult 10 zile de la desfășurarea etapei județene/a municipiului București, la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, în atenţia inspectorului general pentru disciplina religie, datele elevilor calificaţi pentru etapa naţională.

Aceste date vor cuprinde: numele şi prenumele elevilor, clasa de la care provin, unitatea şcolară de provenienţă, media obţinută, profesorul care i-a pregătit, profesorul care va însoţi lotul la etapa naţională, alte date de contact. 

Tot cu această ocazie, se vor înainta şi propunerile de profesori care să facă parte din Comisia centrală a competiției naționale a olimpiadei de religie pentru seminarele/liceele teologice, cultul ortodox. Propunerile vor cuprinde, pe lângă numele şi prenumele cadrului didactic, şcoala în care îşi desfăşoară activitatea şi precizarea că respectivul cadru didactic nu are rude sau elevi în concurs, până la gradul al III-lea inclusiv, pentru etapa naţională, indiferent de clasă. Materialele trimise vor avea semnătura inspectorului şcolar general şi a inspectorului şcolar de specialitate. Acestea vor fi transmise prin fax la numerele 021/313 55 47, 021/311 23 81 și pe e-mail, scanat (cu semnături și ștampilă), la adresacatalin_pislaru@yahoo.com sau prin poşta rapidă.

 

Director General,                           Director,                                                   Inspector General,

Liliana PREOTEASA                       Mihaela Tania SANDU                             Cătălin PÎSLARU


Tematica generală a olimpiadei de religie pentru seminariile și liceele teologice ortodoxe

CLASA A IX-A

Tematica pentru Olimpiada de Religie a fost stabilită în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru disciplina Studiul Biblic al Vechiului Testament, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5085/30.09.2005, (Anexa 2) încadrându-se în următoarele repere:

STUDIUL BIBLIC AL VECHIULUI TESTAMENT

Etapa locală:

Studiul introducerii în Sfânta Scriptură

          - Sfânta Scriptură: noţiuni introductive

          - Inspiraţia divină

          - Limbile în care au fost scrise cărţile Vechiului Testament

          - Traducerile Sfintei Scripturi - Introducere în cărţile Vechiului Testament:

                    1. Canonul cărţilor Vechiului Testament ;

                    2. Cărţile necanonice;

                    3. Cărţile apocrife.

Cărţile istorice ale Vechiului Testament

          - Facerea;

          - Ieşirea;

          - Leviticul;

          - Numerii;

          - Deuteronomul;

          - Cartea Iosua.

Etapa naţională (inclusiv temele de la etapa locală):

          - Cartea Judecătorilor ;

          - Cartea Rut;

          - Cărţile lui Samuel (I, II, III, IV Regi).  

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, cu binecuvântarea P.F. Daniel, cu aprobarea Sf. Sinod, Ed. Institutului Biblic, Bucureşti, 2008;

2. Biblia sau Sfânta Scriptură, versiunea Anania, Ed. Renașterea, 2011;

3. Pr. Prof. Dr. N. Ciudin, Studiul biblic al Vechiului Testament, Ed. Institutului Biblic, Bucureşti, 2002;

4. PSB – Sf. Ioan Hrisostom – Omilii la Facere;

5. PSB – Sf. Vasile cel Mare – Omilii la Hexaemeron;

6. Pr. Prof. Dr. Petre Semen, Introducere în teologia biblică a Vechiului Testament, Editura Trinitas, Iaşi, 2008;

7. Pr. Ioan. S. Usca, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți, Facerea – Regi, Ed. Christiana, București, 2002 – 2008.

CLASA A X-A

Tematica pentru Olimpiada de Religie a fost stabilită în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru disciplina Studiul Biblic al Noului Testament, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5085/30.09.2005, (Anexa 2) încadrându-se în următoarele repere:

STUDIUL BIBLIC AL NOULUI TESTAMENT

Etapa locală:

Cărţile istorice ale Noului Testament

- Evanghelia după Marcu

 •  Generalităţi
 •  Activitatea Mântuitorului în Galileea. Primele minuni. Pilde despre împărăţia cerurilor (cap. 1-7)
 •  Călătoriile Mântuitorului în afara Galileei (Tir, Sidon)
 •  Betsaida Cezareei lui Filip (cap. 7-8). Schimbarea la Faţă. Cearta pentru întâietate (cap. 9)
 •  Activitatea Domnului în Iudeea şi Ierusalim (cap. 10-13)
 •  Patimile, moartea şi Învierea (cap. 14-16)
 •  Carţile istorice ale Noului Testament

- Evanghelia după Luca

 •  Consideraţii generale
 •  Naşterea şi copilăria Sfântului Ioan Botezătorul şi a Domnului Iisus Hristos (cap. 1-2)
 •  Botezul şi ispitirea Domnului (cap. 3-4)
 •  Domnul propovăduieşte Evanghelia în Galileea (cap. 5-9)
 •  Ultima călătorie la Ierusalim şi dincolo de Ierihon (cap. 10-11)
 •  Parabolele îndrumării divine (cap. 15-16)
 •  Relaţiile dintre om şi Dumnezeu oglindite în parabole (cap. 17-19)
 •  Intrarea în Ierusalim (cap. 19-21)  Cina cea de Taină. Instituirea Sfintei Euharistii (cap. 22)
 •  Procesul lui Iisus (cap. 22-23)
 •  Biruinţa asupra morţii (cap. 24)

- Evanghelia după Ioan.

 •  Coordonatele scrierii  “La început era Cuvântul” (cap. 1)
 •  Zorile Împărăţiei. Evenimente petrecute în jurul primului Paşte la Ierusalim (cap. 1-4)
 •  Vindecarea slăbănogului la Scăldătoarea Oilor (cap. 5)
 •  Cuvântarea Euharistică (cap. 6)
 •  Iisus Hristos la Sărbătoarea Corturilor (cap. 7-12) şi Sărbătoarea înnoirii templului

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, cu binecuvântarea P.F. Daniel, cu aprobarea Sf. Sinod, Ed. Institutului Biblic, Bucureşti, 2008;

2. Biblia sau Sfânta Scriptura, versiunea Anania, Ed. Renașterea, 2011;

3. Pr. Prof. Dr. I. Constantinescu, Studiul Noului Testament, Ed. Institutului Biblic, Bucureşti, 2002;

4. Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, Introducere în Studiul Noului Testament, vol. I, Ed. Teofania, Sibiu, 2001;

5. Sf. Teofilact al Bulgariei, Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Marcu, Ed. Sophia, București 2008;

6. Ioannis Karavidopoulos, Evanghelia după Marcu, Ed. Bizantina, București, 2005;

7. Sf. Teofilact al Bulgariei, Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Luca, Ed. Sophia, București, 2007;

8. Pr. Dr. Ilie Melniciuc-Puica, Evanghelia după Luca, ed. Euristica, Iași, 2004;

9. Sf. Teofilact al Bulgariei, Talcuirea Sfintei Evanghelii de la Ioan, Ed. Sophia, București, 2009;

10. PSB - Sfantul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Ed. Institutului Biblic, Bucureşti, 2000;

11. Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, Sfânta Evanghelie de la Ioan, vol. I, Ed. Teofania, Sibiu, 2003;

12. Pr. Dr. Ioan Mircea, Dicționar al Noului Testament, Ed. Institutului Biblic, Bucureşti, 1995.  

CLASA A XI-A

Tematica pentru Olimpiada de Religie a fost stabilită în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5397/17.10.2006, (Anexa 2.5) încadrându-se în următoarele repere:

ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Etapa locală:

1. Introducere în studiul istoriei Bisericii Ortodoxe Române

          - Introducere în studiul istoriei Bisericii Ortodoxe Române

          - Răspândirea creştinismului în teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră. Răspândirea creştinismului în Dacia

          - Mărturii ale scriitorilor creştini. Termeni creştini din limba română

          - Termeni din lumea romană păgână. Termeni cu înţeles exclusiv creştin

2. Creştinismul în ţinuturile dunărene

          - Martiri creştini în ţinuturile dunărene, secolul al IV-lea

          - Dovezi arheologice: Transilvania, Banat, Oltenia şi Dobrogea

          - Organizarea bisericească în ţinuturile dunărene până la sfârșitul secolului al VI-lea

          - Sinoade locale în sudul Dunării. Teologi din Sciţia Minor

3. Viaţa creştină pe teritoriul ţării noastre până în secolul al XIII-lea

          - Migraţia slavilor. Mărturii arheologice

          - Cele mai vechi formaţiuni politice în Transilvania. În-creştinarea ungurilor

          - Organizarea bisericească în Dobrogea. Organizarea bisericească în teritoriile dintre Carpaţi si Dunăre

          - Românii din sudul Dunării.

4. Organizarea bisericească pe teritoriul ţării noastre în secolele XIV-XV

          - Începuturile Mitropoliei Ţării Româneşti

          - Începuturile Mitropoliei Moldovei

          - Biserica ortodoxă din Transilvania

          - Mănăstirile ortodoxe din Ţara Românească şi Moldova în secolul al XIV-lea

Etapa naţională inclusiv temele de la etapa locală:

          - Biserica ortodoxă din Ţara Românească şi Moldova în secolul al XV-lea

          - Mănăstirile ortodoxe din Ţara Românească şi Moldova în secolul al XV-lea

          - Arta şi cultura bisericească

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ

1. Barnea, Ion, Arta creştină în România. 1. Secolele III-VI, Album..., Bucureşti, 1979, 278, p. (cu 118 pl. în text); 2. Idem, Arta creştină în România.

2. Secolele VII-XIII. Studiu introductiv şi prezentarea planşelor de..., Bucureşti, 1981, 238 p;

3. Idem, Arta creştină în România,

4, Bucureşti, 1985, 240 p. 4. Băbuş, Emanoil, Justiniana Prima în lumina noilor cercetări, în S.T., an XXXIX, nr. 1, 1987, p. 84-92;

5. Boldur, A.V., Biserica în timpul domniei lui Ştefan cel Mare, în B.O.R, an. LXXXII, nr. 7-8,1964, p. 711-729;

6. Branişte, Ene, Martiri şi sfinţi pe pământul Dobrogei de azi, în vol. De la Dunăre la Mare, ed. II, Galaţi, 1979, p. 34-62;

7. Dobrescu, N., Întemeierea Mitropoliilor şi a celor dintâi mănăstiri din țară, Bucureşti, 1906,128 p.;

8. Giurescu, Constantin C., Întemeierea Mitropoliei Ungrovlahiei, în B.O.R., an LXXVII, nr. 7-10,1959, p. 673-697;

9. Gorovei, Ştefan S., Întemeierea Mitropoliei Moldovei în contextul relaţiilor moldo-bizantine, în M.M.B. - Teologie şi viaţă, serie nouă, an. III (LXIX), 1993, nr. 8-10, p. 28-52;

10. Lupşa, Ştefan, Biserica Ortodoxă Română din Ardeal şi Ungaria în veacul XV, în M.A., an I, nr. 3-4, 1956, p. 268-277; an. II, nr. 3-4, 1957, p. 219-229 şi an. III, nr. 1-2, 1958, p. 71-86;

11. Manolache, Teodor N., Ştefan cel Mare şi viaţa religioasă din vremea sa, în B.O.R., nr. 5, 1957, p. 414-437;

12. Manu, Dănuţ, Sinodul conciliarist de la Constanţa (1414-1418) şi participarea Bisericii Ortodoxe din Moldova şi Muntenia, în S.T., an. XXX, nr. 5-6, 1973, p. 377-386;

13. Năsturel, Petre Ş., Câteva însemnări despre Sinodul de la Florenţa, în M.O., an. XI, nr. 9-12, 1959, p. 643-648;

14. Panaitescu, P.P., Introducere la istoria culturii româneşti, Bucureşti, 1969, 398 p. (îndeosebi p. 185-201);

15. Idem, „Perioada slavonă" la români şi ruperea de cultura Apusului, în vol. Contribuţii la istoria culturii româneşti, Bucureşti, 1971, p. 28-50;

16. Păcurariu, Mircea, Începuturile Mitropoliei Transilvaniei, Bucureşti, 1980,152 p.

17. Idem, Sfinţi daco-romani şi români, Iaşi, 1994, p. 19-47 (ed. II, Iaşi, 2000, p. 28-56, ed. III, Iași, 2007, p. 17-65);

18. Idem, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, manual pentru Seminariile teologice liceale, EIBMBOR, București, 2006;

19. Popescu, Emilian, Izvoare apostolice ale creştinismului românesc: Sfântul Apostol Andrei, în S.T. an XLVI, nr. 1-3, 1994, p. 80-88;

20. Idem, Sfântul Apostol Filip - misionar pe pământ românesc, în voi. "Logos I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului", Cluj-Napoca, 2001, p. 386-398.

21. Porcescu, Scarlat, Iosif, cel dintâi mitropolit cunoscut al Moldovei, în M.M.S., an. XL, nr. 3-4, 1964, p. 126-139;

22. Rămureanu, I., Începuturile creştinării ungurilor în credinţa ortodoxă a Răsăritului, în S.T., 10 an. IX, nr. 1-2, 1957, p. 23-57;

23. Idem, Noi consideraţii privind pătrunderea creştinismului la traco-geto-daci, în O., an. XXVI, nr. 1,1974, p. 164-178;

24. Idem, Sfinţi şi martiri la Tomis-Constanţa, în B.O.R., an XCII, nr. 7-8, 1974, p. 975-1011;

25. Idem, Mitropolia Vicinei şi rolul ei în păstrarea Ortodoxiei în ţinuturile româneşti, în vol. De la Dunăre la Mare. Mărturii istorice şi monumente de artă creştină, ed. II, Galaţi, 1979, p. 149-169.

26. Sacerdoţeanu, Aurelian, Organizarea Bisericii Ortodoxe Române în secolele al IX-lea - al XIII-lea, în S.T., an XX, nr. 3-4, 1968, p. 242-257;

27. Sibiescu, Vasile G., Sfântul Sava „Gotul". La 1600 de ani de la mucenicia sa, în G.B., an. XXXI, nr. 3-4, 1972, p. 335-388;

28. Simedrea, Tit, Viaţa mănăstirească în Tara Românească înainte de anul 1370, în B.O.R, an. LXXX, nr. 7-8,1962, p. 673-687;

29. Stăniloae, Dumitru, Vechimea şi spiritualitatea termenilor creştini români în solidaritate cu ale limbii române în general, în B.O.R., an. XCVII, nr. 3-4,1979, p. 563-590;

30. Şerbănescu, Niculae, Mitropolia Severinului, în B.O.R., an LXXXVIII, nr. 11-12,1970, p. 1191-1227;

31. Verzan, Sabin, Propovăduirea Evangheliei în Sciţia Mică (Dobrogea), în S.T. an XLVII, nr. 4-6, 1995, p. 79-118;

32. Vornicescu, Nestor, Cuviosul Nicodim de la Tismana, ctitor de sfinte locaşuri, în M.O., an XXVIII, nr. 11-12, 1976, p. 923-931;

CLASA A XII-A

Tematica pentru Olimpiada de Religie a fost stabilită în conformitate cu programa şcolară în vigoare pentru disciplina Dogmatică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5397/17.10.2006, (Anexa 2.4) încadrându-se în următoarele repere:

DOGMATICA

Etapa locală:

I. Biserica, trupul tainic al lui Hristos

1.       Întemeierea Bisericii ca spațiu al mântuirii în Hristos

2.       Ființa Bisericii în Ortodoxie. Constituția ei teandrică

3.       Întreita Slujire a lui Hristos în Biserică si ierarhia bisericească

4.       Preoția sacramentală: episcopatul, preoția si diaconatul

5.       Preoția universală. Rolul femeii în Biserică

6.       Unitatea Bisericii - Sfințenia Bisericii

7.       Sobornicitatea (catolicitatea) Bisericii

8.       Apostolicitatea Bisericii

9.       Aspecte interconfesionale: eclesiologia romano-catolică, primatul si infailibilitatea suveranului pontif

10.   Concepții eclesiologice protestante

II. Însușirea personală a mântuirii dăruite de Hristos prin conlucrarea omului cu Duhul Sfânt în Biserică

11.   Persoana și lucrarea Duhului Sfânt

12.   Raportul dintre Hristos si Duhul Sfânt în iconomia mântuirii

13.   Necesitatea absolută a harului Duhului Sfânt pentru mântuire

14.   Gratuitatea si universalitatea harului - Conlucrarea (sinergia) omului cu harul în lucrarea mântuirii. Valoarea libertății umane

15.   Raportul dintre natura umană si harul dumnezeiesc

16.   Natură si har în teologia patristică

17.   Înțelesul mântuirii

18.   Etapele si treptele mântuirii

19.   Necesitatea credinței si a faptelor bune în însusirea mântuirii

20.   Învățătura ortodoxă despre îndumnezeirea omului

21.   Sfinții, expresie a plinătății lucrării Duhului Sfânt în oameni

22.   Teorii soteriologice romano-catolice si protestante

Etapa naţională inclusiv temele de la etapa locală:

III. Sfintele Taine

23.   Sfintele Taine în general. Numărul lor

24.   Caracterul hristologic si bisericesc al Tainelor

25.   Viața în Hristos, câstigată prin Sfintele Taine, după Sfântul Nicolae Cabasila

26.   Taina Sfântului Botez, poarta de intrare în Biserică

27.   Taina Sfântului Botez în teologia patristică

28.   Taina mirungerii

29.   Darurile Duhului Sfânt

30.   Dumnezeiasca Euharistie

31.   Lucrarea tainei mirului si a euharistiei în viața duhovnicească. Legătura lor cu Botezul

32.   Prezența reală a trupului si sângelui lui Hristos în Euharistie

33.   Aspectul de taină si de jertfă al Euharistiei

34.   Euharistia si taina Bisericii

35.   Taina mărturisirii

36.   Taina hirotoniei

37.   Episcopatul si unitatea Bisericii

38.   Succesiunea apostolică

39.   Taina Nunții

40.   Taina Sfântului Maslu

41.   Ierurgiile în viața Bisericii

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ

1. *** Învățătura de credinţă ortodoxă, Ed. Doxologia, Iaşi, 2009.

2. Bobrinskoy, Boris, Împătășirea Duhului Sfânt, EIBMBOR, București, 1999.

3. Bria, I., Tratat de teologie dogmatică şi ecumenică, Ed. România Creştină, Bucureşti, 1999, Ed. Andreiana, Sibiu, 2010².

4. Chiţescu, N., I. Todoran, I. Petreuţă, Teologia dogmatică şi simbolică. Manual pentru facultati, vol. II, EIBMBOR, Bucureşti, 1958, Ed. Renașterea, Cluj-Napoca.

5. Chițescu, N., Omul în perspectiva desăvârșirii. Studii de teologie dogmatică, Renașterea, Cluj-Napoca, 2010.

6. Felmy, Karl-Christian, Dogmatica experienţei ecleziale. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane, introd. şi trad. Pr. prof. dr. I. Ică, Deisis, Sibiu, 1999

7. Lossky, V., Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1993, Humanitas, 2011².

8. P.S. Photios, Arhim. Philatete, P. Patric Ranson, Noul Catehism Catolic contra credinţei Sfinţilor Părinţi. Un răspuns ortodox, Ed. Deisis, Sibiu, 1994.

9. Todoran, I., I. Zăgrean, Teologia Dogmatică. Manual pentru Seminariile Teologice, Bucureşti, 1991; ultima ediţie – Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2011.

10. Nellas, Panayotis, Omul, animal îndumnezeit. Perspective pentru o antropologie ortodoxa, Ed. Deisis, ed. a IV-a, 2009.

11. Meyendorff, Paul, Taina Sfântului Maslu, Ed. Renașterea, 2011.

12. Sf. Nicolae Cabasila, Despre viața în Hristos, EIBMBOR, 2001.

13. Manolache, Anca, Problematica feminină în Biserica lui Hristos, Ed. Mitropoliei Banatului, Timișoara, 1994.

14. Schmemann, Alexander, Din apă și din Duh, Ed. Symbol, 1992.

15. Stăniloae, Dumitru, Spiritualitate și comuniune în Liturghia Ortodoxă, EIBMBOR, București, 2004.

16. Stăniloae, Dumitru, Spiritualitatea Ortodoxă. Ascetica şi mistica, EIBMBOR, Bucureşti, 1992, reeditată în 2002 cu titlul Ascetica și mistica Bisericii Ortodoxe.

17. Stăniloae, Dumitru, „Natură și har în teologia bizantină”, Ortodoxia, 3, 1974.

18. Stăniloae, Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 3, Ed. a III-a, EIBMBOR, Bucureşti, 1996.

19. Stăniloae, Dumitru, „Biserica sobornicească sau universală”, Ortodoxia, 2, 1966.

20. Zizioulas, Ioannis, Episcop, Euharistie, Biserică. Unitatea Bisericii în dumnezeiasca Euharistie şi episcop în primele trei secole creştine, Ed. Basilica, București, 2009.

 


Subiectele Olimpiadelor de Religie pentru Seminarii 2009-2011Elevi seminarişti arădeni participanţi şi premiaţi la etapa naţională a Olimpiadei de Religie pentru Seminariile Ortodoxe

Cluj, 2017

În Săptămâna Luminată, în perioada 19-22 aprilie 2017, s-a desfăşurat etapa naţională a Olimpiadei de Religie pentru Seminariile şi Liceele Teologice Ortodoxe din România, la Seminarul Teologic din Cluj-Napoca, eveniment organizat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, cu sprijinul instituţiilor administraţiei locale civile şi bisericeşti.

Elevii seminarişti arădeni au avut o prestaţie meritorie, obţinând următoarele premii:

Flavius-Mădălin DĂRĂŞTEAN, clasa a XII-a, Premiul al III-lea la disciplina Dogmatică Ortodoxă, cu media 9,60 (cea mai mare medie obţinută de vreun seminarist arădean la această disciplină, până în prezent) (profesor coordonator: pr. prof. Codin Șimonca-Oprița);

Alexandru-Silvius OBRAD, clasa a XI-a, Diplomă de participare; (profesor coordonator: pr. prof. Pompiliu Gavra);

Dorin Ioan NEAGclasa a X-a, Diplomă de participare; (profesor coordonator: pr. prof. Pompiliu Gavra);

Diana DOBREI, clasa a IX-a, Diplomă de participare (profesor coordonator: pr. prof. Pompiliu Gavra).


Elevi seminarişti arădeni premiaţi la etapa naţională a Olimpiadei de Religie pentru Seminariile Ortodoxe - 2016

În Săptămâna Luminată, în perioada 4-7 mai 2016, s-a desfăşurat etapa naţională a Olimpiadei de Religie pentru Seminariile şi Liceele Teologice Ortodoxe din România, la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” – Mănăstirea Neamţ, eveniment organizat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, cu sprijinul instituţiilor administraţiei locale civile şi bisericeşti.

https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/olimpiada-2011/DSC00547.JPG

La această etapă a olimpiadei Seminarul Teologic Ortodox din Arad a fost reprezentat de patru elevi (numărul maxim posibil), câte unul din fiecare clasă de liceu, însoţiţi de părintele arhidiacon prof. Tiberiu Ardelean.

De asemenea, Seminarul arădean a fost reprezentat şi de către pr. prof. Pompiliu Gavra, directorul Seminarului, şi de pr. prof. Codin Şimonca-Opriţa, membri în Comisia Centrală, ce l-a avut ca preşedinte de onoare pe Înaltpreasfinţia Sa Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

Festivitatea de deschidere a avut loc miercuri, 4 mai, iar proba scrisă a avut loc a doua zi, joi, 5 mai. Pe întreaga perioadă cei aproximativ 140 de elevi olimpici au participat la pelerinaje la mănăstirile din apropiere, au vizitat obiective culturale, turistice.

https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/olimpiada-2011/DSC00551.JPG

Elevii seminarişti arădeni au avut o prestaţie meritorie, obţinând următoarele premii:

- Cătălin-Iulian DRĂGΑΝ, clasa a XII-a, Menţiune la disciplina Dogmatică; Premiu special acordat de către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei; Premiu special acordat de către Consiliul Judeţean Neamţ;

- Flavius-Mădălin DĂRĂŞTEAN, clasa a XI-a, Premiu special la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române;

- Alexandru-Silvius OBRADclasa a X-a, Diplomă de participare;

- Radu-Mihai POPOVICIU, clasa a IX-a, Diplomă de participare.

Ei au fost premiaţi de către Înaltpreasfinţia Sa Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, în prezenţa d-lui prof. Cătălin Pîslaru, inspector general pentru disciplina Religie în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, a d-lui prof. Viorel Stan, inspector şcolar general al ISJ Neamţ, a PC Sale arhim. Hrisostom Rădăşanu, consilier – sectorul Învăţământ la Arhiepiscopia Iaşilor, a pr. prof. univ. dr. Gheorghe Petraru, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iaşi, preşedintele Comisiei centrale a Olimpiadei, precum şi a altor oficialităţi, a tuturor celor prezenţi, profesori şi elevi deopotrivă.

Aceste rezultate vin să confirme încă o dată calitatea actului educaţional desfăşurat în Seminarul Teologic Ortodox din Arad.

 


Olimpiada de Religie pentru Seminariile şi liceele teologice ortodoxe din România, 2014

În urma concursului de selecţie (etapa locală, Arad), s-au calificat următorii elevi, care au  reprezentat Seminarul Teologic Ortodox din Arad la etapa naţională de la Alba Iulia, 23-26 aprilie 2014Săptămâna Luminată:

 • Andrei-Răzvan LERINŢI - clasa a XII-a (Dogmatică), îndrumător: pr. prof. Codin Şimonca-Opriţa;
 • Ştefan-Ioan MUŢ - clasa a XI-a (Istoria Bisericii Ortodoxe Române), îndrumător: pr. prof. Pompiliu Gavra; la etapa naţională a obţinut premiul al II-lea.
 • Cătălin-Iulian DRĂGAN - clasa a X-a (Studiul Noului Testament), îndrumător: pr. prof. Pompiliu Gavra; la etapa naţională a obţinut premiu special.
 • Flavius-Mădălin DĂRĂŞTEAN - clasa a IX-a (Studiul Vechiului Testament), îndrumător: pr. prof. Dacian-Emilian Nan.


Olimpiada Naţională de Religie 

pentru 

Seminariile Teologice şi  Liceele Ortodoxe din România, 

etapa naţională, 2013

    La Olimpiada Naţională de Religie pentru Seminariile Teologice şi Liceele Ortodoxe din România, etapa naţională, elevii Seminarului arădean Ştefan Muţ (clasa a X-a, Studiul Noului Testament) şi Florin Avram (clasa a XII-a, Dogmatică) au obţinut menţiunea I, respectiv premiu special.

    La Concursul naţional "Părintele Dumitru Stăniloae", etapa naţională, elevul Ionuţ Mîlcomete (clasa a XII-a) s-a clasat pe un meritoriu loc IV.

Olimpiada de Religie pentru Seminarii, Deva, 2013

CONCURSUL NAŢIONAL 

PĂRINTELE DUMITRU STĂNILOAE


La Timişoara, la sediul Mitropoliei Banatului, s-a desfăşurat luni, 4 martie 2013, etapa mitropolitană a Concursului Naţional Părintele Dumitru Stăniloae. La concurs, Arhiepiscopia Aradului a fost reprezentată, la nivelul seminarial, de elevul Ovidiu-Ionuț Mîlcomete, de la Seminarul Teologic Ortodox din Arad (clasa a XII-a). 

Ovidiu-Ionuț Mîlcomete de la Seminarul Teologic Ortodox din Arad (clasa a XII-a) va reprezenta Mitropolia Banatului la etapa naţională.

Imagine de la etapa mitropolitană, Timişoara


Premierea elevului Ionuţ Mîlcomete la Catedrala Mitropolitană din Timişoara


     
CONCURSUL NAŢIONAL 

PĂRINTELE DUMITRU STĂNILOAE


La Seminarul Teologic Ortodox din Arad s-a desfăşurat miercuri, 23 ianuarie, etapa eparhială a Concursului Naţional Părintele Dumitru Stăniloae. La concurs s-au înscris 15 elevi ai Seminarului nostru. 

Conform metodologiei concursului primii trei elevi clasați vor fi premiați. Elevul Mîlcomete Ovidiu-Ionuț s-a calificat la etapa mitropolitană.

Pentru accesarea rezultatelor, click aici.


CONCURSUL JUDEŢEAN

  ,,HRISTOS ÎN ŞCOALĂ - CUNOAŞTERE ŞI TRĂIRE”

(decembrie 2012)

Rezultatele concursului: 

 • secţiunile: 
  • Pictură religioasă
  • Fotografie religioasă,
  • Felicitări şi ornamente de Crăciun: click aici.
Lucrările sunt expuse la Liceul Tehnologic "Francisc Neuman" din Arad.


Elevii seminarişti au obţinut următoarele rezultate:

Secţiunea Pictură religioasă:
 • JUC GH. GABRIEL, clasa a X-a - premiul I;
 • STEPAN RAMONA ADELA, clasa a X-a - premiul al III-lea;
 • CIORNEI ELENA, clasa a XI-a - premiul al II-lea.

Secţiunea Fotografie religioasă:
 • STEPAN RAMONA ADELA, clasa a X-a - premiul I;
 • MORCAN SEBASTIAN, clasa a X-a - premiul al II-lea;
 • BUGNARIU RĂZVAN, clasa a XII-a - premiul I. 

Secţiunea Felicitări şi ornamente de Crăciun:
 • STEPAN RAMONA ADELA, clasa a X-a - menţiune.

Secţiunea Poezie:
 • BELE IOAN PAUL, clasa a IX-a - premiul I (În prag de sărbători);
 • STEPAN RAMONA ADELA, clasa a X-a - premiul al III-lea (Puterea Învierii);
 • STEPAN RAMONA ADELA, clasa a X-a - menţiune (Iarna);
 • PETRIŞOR DORU JOZSEF, clasa a X-a - menţiune (Ce-i Crăciunul?);
 • PETRIŞOR DORU JOZSEF, clasa a X-a - menţiune (Crăciunul de copil).


Olimpiada de Religie pentru Seminariile şi liceele teologice ortodoxe din România, 2012

În urma concursului de selecţie (etapa locală, Arad), s-au calificat următorii elevi, care au  reprezentat Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Arad la etapa naţională de la Iași, 17-20 aprilie 2012, Săptămâna Luminată:

 • Liviu BISORCA - clasa a XI-a (Istoria Bisericii Ortodoxe Române), îndrumător: pr. prof. Pompiliu Gavra;
 • Alin-Florin CIOTEA - clasa a X-a (Studiul Noului Testament), îndrumător: pr. prof. Pompiliu Gavra; a obţinut nota 7,00.
 • Vlad-Adrian JUNE - clasa a IX-a (Studiul Vechiului Testament), îndrumător: pr. prof. Codin Şimonca-Oprița; a obţinut locul al 12-lea (din 29 de concurenţi în clasa a IX-a).
______________________________

Concursul Naţional de Muzică 

pentru Formaţiile Corale din Învăţământul Preuniversitar

În perioada 3-5 iunie 2011 s-a desfăşurat, la Arad, etapa naţională a Concursului Naţional de Muzică pentru Formaţiile Corale din Învăţământul Preuniversitar, secţiunea coruri, liceu. Corul Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Arad, dirijat de arhid. prof. Paul-Tiberiu Ardelean s-a clasat pe locul al III-lea.

______________________________

Olimpiada de Religie pentru Seminariile şi liceele teologice ortodoxe din România, 2011

Aspect de la festivitatea de deschidere a Olimpiadei, în curtea Liceului Teologic "Sf. Nicodim", Târgu Jiu


În urma concursului de selecţie (etapa judeţeană, Arad), s-au calificat următorii elevi, care au reprezentat Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Arad la etapa naţională de la Târgu Jiu, 27-30 aprilie 2011, Săptămâna Luminată:

 • Ionel-Robert NUŢĂ - clasa a XII-a (Dogmatică Ortodoxă), laureat al etapei naţionale, 2009; la etapa naţională a obţinut nota 8,50, menţiunea I (locul al IV-lea) îndrumător: pr. prof. Codin Şimonca-Opriţa;
 • Carmen LAZĂR - clasa a XI-a (Istoria Bisericii Ortodoxe Române), participantă la etapa naţională, 2009; la etapa naţională a obţinut nota 8,40, menţiune (locul al IX-lea), îndrumător: pr. prof. Pompiliu Gavra;
 • Graţian CIUCIUC - clasa a X-a (Studiul biblic al Noului Testament), participant la etapa naţională, 2010; (la etapa naţională s-a clasat pe locul al XV-lea), îndrumător: pr. prof. Pompiliu Gavra;
 • Andrei Răzvan LERINŢI - clasa a IX-a (Studiul biblic al Vechiului Testament); la etapa naţională a obţinut nota 8,00, menţiune (locul al VIII-lea), îndrumător: pr. prof. Pompiliu Gavra.

Imagine de la festivitatea de premiere

_________________________________________________________
_________________________________________
În decursul anilor elevii seminarişti au obţinut o serie de rezultate meritorii, atât la Disciplinele Teologice de Specialitate, cât şi la alte discipline (Ansamblu coral, Limba franceză, Sociologie, Limba română ş.a.).

Mai jos puteţi admira doar câteva din diplomele obţinute de elevii seminarişti arădeni în decursul timpului. 

Diplome obţinute de seminariştii arădeni


     
 


ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
25 mar. 2019, 04:27
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
24 feb. 2019, 23:22
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
24 feb. 2019, 23:23
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
24 feb. 2019, 23:23
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
24 feb. 2019, 23:25
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
24 feb. 2019, 23:27
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
24 feb. 2019, 23:29
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
24 feb. 2019, 23:26
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
24 feb. 2019, 23:28
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
25 mar. 2019, 04:27
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
25 mar. 2019, 04:27
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
25 mar. 2019, 04:27
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
25 mar. 2019, 04:27
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
25 mar. 2019, 04:27
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
25 mar. 2019, 04:27
ą
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
14 sept. 2013, 06:19
ą
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 dec. 2011, 04:55
ą
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 dec. 2011, 04:55
ą
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 dec. 2011, 04:55
ą
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 dec. 2011, 04:55
ą
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 dec. 2011, 04:55
ą
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 dec. 2011, 04:55
ą
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
29 dec. 2011, 04:55
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
18 mar. 2017, 11:09
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
15 dec. 2012, 08:25
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
6 apr. 2011, 13:55
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
26 mar. 2019, 08:15
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
6 mar. 2013, 08:37
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
18 mar. 2017, 11:09
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
18 mar. 2017, 11:10
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
18 mar. 2017, 11:10
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
18 mar. 2017, 11:10
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
18 mar. 2017, 11:10
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
18 mar. 2017, 11:10
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
18 mar. 2017, 11:09
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
25 mar. 2019, 04:27
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
24 feb. 2019, 23:42
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
24 feb. 2019, 23:40
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
24 feb. 2019, 23:43
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
23 ian. 2013, 08:23
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
28 ian. 2017, 08:13
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
28 ian. 2017, 08:11
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
28 ian. 2017, 08:11
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
28 ian. 2017, 08:12
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
28 ian. 2017, 08:12
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
28 ian. 2017, 08:13
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
28 ian. 2017, 08:13
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
28 ian. 2017, 08:14