Istoric

Vechea Catedrală a Aradului, în apropierea Academiei Teologice


 

În anul școlar 1994 - 1995, în orașul Arad lua ființă o nouă instituție de învățământ liceal, o instituție de cultură în care aveau să se pregătească, de-acum înainte, generații întregi de viitori slujitori ai Sfintelor Altare, de profesori de Religie sau de cântăreți bisericești, reînnodând astfel tradiția teologică a Aradului, nemilos suprimată în anul 1948, prin desființarea Academiei Teologice din Arad, fostul Institut Teologic Diecezan. Era o tradiţie adânc înrădăcinată în cetatea Aradului, încă din veacul al XIX-lea. Astfel in 1812, ia fiinţă Preparandia, prima şcoală pedagogică românească, printre profesori numărându-se preotul Dimitrie Ţichindeal şi Constantin Diaconovici Loga. Înfiinţarea la Arad a celei dintâi şcoli în limba română pentru pregătirea învăţătorilor şi a preoţilor, (până în 1822 când se va înfiinţa Seminarul teologic român), a însemnat ridicarea Aradului la statutul de centru cultural al zonei.

Episcopul Sinesie Jivanovici al Aradului (1751-1768) „a deschis în anul 1760, la reşedinţa sa de la mănăstirea Arad-Gai, o şcoală teologică ortodoxă, frecventată de candidaţi proveniţi din întreg Ardealul şi chiar din Maramureş, ambele zone fiind confruntate cu virulenţa propagării uniatismului de către autorităţile habsburgice”.

Şcoala aceasta nu a avut, însă, o viaţă prea lungă, fiind nevoită să-şi înceteze existenţa datorită greutăţilor de tot felul, la care a fost expusă. Asemenea cursuri pregătitoare pentru candidaţii la preoţie existau şi în alte părţi ale Banatului. Astfel şi la centrele eparhiale s-au organizat cursuri de pregătire din care s-au dezvoltat mai apoi şcolile clericale şi preparandiile. Aceste şcoli au crescut generaţii de „muncitori fără nume, cărturari însufleţiţi, preoţi cucemici şi dascăli smeriţi...”.

Preparandia din Arad a fost prima instituţie şcolară din întreg arealul românesc, şi între primele din Europa (prima şcoală normală fusese înfiinţată în 1810 la Strassbourg), creatoare de intelectualitate românească, specifică vremii de atunci. Între motivaţiile care pot fi detectate, ca premise ale înfiinţării Preparandiei în Arad şi nu în altă parte, poate fi invocat existenţa aici a centrului eparhial, a centrului Episcopiei ortodoxe române care cuprindea actualele judeţe Arad, Timiş, Caraş-Severin şi o buna parte din Bihor, chiar judeţele Bichiş şi Cenad, azi în Ungaria. De asemenea în această zonă a Aradului exista o compactă comunitate românească organizată şi activă.

Vechea Preparandie a Aradului

Preparandia înainte de reabilitare
Preparandia azi, după renovare

Istoria Şcolii Pedagogice de la Arad dovedeşte că ea nu a fost o şcoală regională sau locală, ci a fost de la început o şcoală naţională prin excelenţă.

În jurul acestei instituţii de învăţământ s-au grupat intelectualii români ai vremii, pentru că profesorii au fost autentici promotori ai spiritului romanesc.

Printre primii profesori s-au numărat: pr. Dimitrie Ţichindeal - seniorul catehet - primul director al şcolii, Constantin Diaconovici Loga - profesor de gramatică şi epistolografie, dr. Iosif Iorgovici - profesor de matematică, fizică şi filozofie şi Ioan Mihuţ - profesor de pedagogie şi istorie.

Fără îndoială, Preparandia din Arad, devenită din 1878 institut pedagogic - teologic în urma unirii ei cu Seminarul Teologic Ortodox român din Arad, s-a afirmat nu doar ca o instituţie şcolară de rezonanţă naţională, sprijinitoare activă a oricărei iniţiative culturale româneşti, ci şi ca o instituţie de formare continuă a corpului didactic românesc din eparhia Aradului.

Părintele Dimitrie Ţichindeal afirma profetic, în volumul "Arătare" (1813), că viitorul şcolii e un internat, un Seminar Teologic, o Academie Teologică.

Părintele Dimitrie Ţichindeal


Aşadar în anul 1812 a fost infiinţată Şcoala Pedagoghicească Greco-Ortodoxă Neunită (Ortodoxă) Românească Arad, de către Dimitrie Ţichindeal. În anul 1822 aceasta devine Institutul Preparandial Pedagogic. În 1869 acesta este redenumit: Institutul Pedagogic Ortodox Român. Din 1886 funcţionează ca Institut Pedagogic-Teologic Ortodox Român. Iar în 1919, după Unire, şcoala este botezată, după model franacez, Şcoala Normală cu 8 Clase. În 1920 se completeză denumirea cu Şcoala Normală Greco-Ortodoxă Română.


Institutul Teologic n-a apărut la întâmplare, ci ca o expresie a unor pregătiri şi nevoi prezente în viaţa bisericească şi culturală dinaceastă regiune. Înainte de înfiinţarea şcolilor de teologie propriu-zise, bine conturate şi articulate, în Ardeal si Banat, dar nu numai, au existat cursuri speciale, de mai lungă sau scurtă durată, ce ofereau cunoştinţe minimale necesare exercitării misiunii învăţătoreşti şi preoţeşti, în mijlocul credincioşilor.

 

 

Hartă veche a Aradului (1897)

După multe tatonări şi repetate solicitări ale ierarhilor ortodocşi şi în special din partea mitropolitului de Karlovitz „prin rezoluţie împărătească, se dispune ca la 1 noiembrie 1822 să se deschidă şcoli clericale în eparhiile Arad, Timişoara şi Vârşeţ, organizate după modelul celor din Karlovitz şi Pacratz".

 

Primii profesori ai Institutului Teologic au fost: Gavril Raţ si Gavril Giuliani, consideraţi în epoca aceea a fi cei mai bine pregătiţi clerici din părţile Aradului. Gavril Gherasim Raţ s-a aflat în fruntea Institutului până la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 1834-1835, întrucât acum au fost încununate de succes eforturile românilor arădeni de a avea în fruntea lor un episcop român; acesta a fost profesorul Gavril Gherasim Raţ. El a fost hirotonit întru episcop la sărbătoarea Buneivestiri din anul 1835, iar in ziua de 8 aprilie a fost instalat.

În locul lui Gavril Raţ, la Institut, a fost numit Dimitrie lacobescu. La începutul anului şcolar 1835-1836 părăseşte catedra Institutului şi Gavril Giuliani, ajungând protopop de Buteni. Conducerea Institutului a fost încredinţată după plecarea lui Giuliani, administratorului mănăstirii Hodoş-Bodrog, Grigorie Chirilovici. Începând cu anul şcolar 1839-1840, Institutul intra într-o etapă calitativ-superioară, prin faptul că sunt aduşi doi tineri profesori cu mult zel apostolesc: protodiaconul Patridie Popescu si ierodiaconul Ghenadie Popescu.

 

Episcopul Ioan Meţianu


La Institutul Teologic arădean au mai funcţionat ca profesori şi alte personalităţi, multe dintre ele foarte cunoscute, ale culturii şi spiritualităţii româneşti: Roman Ciorogariu, Iosif Goldiş, Aron - Augustin Hamsea, Vasile Mangra, Iustin Suciu, Teodor Bobs, losif Iuliu Olairu ş.a.

 

Pe la mijlocul veacului al XIX-lea, Institutul Teologic din Arad trece printr-o mare criză. Acest fapt l-a determinat pe episcopul locului de atunci, loan Meţianu, să facă apel în cadrul organelor de conducere bisericeşti pentru redresarea şcolilor româneşti în general şi a acestui Institut în special. Episcopul Meţianu întreprinde cele necesare pentru reorganizarea şi consolidarea Institutului şi în primul rând se îngrijeşte de cadrele didactice corespunzătoare unui proces de învăţământ la nivelul dorinţelor sale. Se impune o muncă asiduă de regenerare a Institutului, în acest context ce era preocupat de creşterea unei generaţii care să fie la înălţimea chemării lor.

 

Începând cu anii 1927-1928, Institutul Teologic din Arad este ridicat, prin hotărârea nr. 60/1927 a Adunării eparhiale, în timpul păstoririi episcopului Dr. Grigorie Comşa, la rangul de Academie Teologică, reorganizându-se cu patru ani de studii. Din păcate, în anul 1948 regimul comunist a desfiinţat acest venerabil aşezământ de credinţă, cultură şi spiritualitate creştină ortodoxă românească.


ÎPS dr. TIMOTEI SEVICIU, Arhiepiscop al Aradului

După 1989, ca urmare a inițiativei Episcopiei Aradului și prin purtarea de grijă și intervenția personală a Întâistătătorului Eparhiei Aradului - pe atunci Preasfințitul Părinte Episcop dr. Timotei Seviciu - și a colabor
atorilor săi apropiați, mai cu seamă a PC părinte Vasile Pop, consilier cultural, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa din 13 ianuarie 1994, a aprobat înființarea Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Arad, pentru ca mai apoi, ca urmare a prevederilor legale referitoare la înființarea unei noi școli, să fie primită și aprobarea din parte Ministerului Învățământului de atunci, precum și din parte a Secretariatului de Stat pentru Culte.


Întrucât nu exista un local propriu în care nou înființata școală teologică arădeana să își desfășoare activitatea, Episcopia Aradului a apelat la bunăvoința autorităților școlare arădene, care au hotărât ca Seminarul să își desfășoare activitatea, cel puțin în primul an de proces didactic, în clădirea Liceului Pedagogic "Dimitrie Ţichindeal", așa cum s-a și întâmplat în primul an școlar de existență a Seminarului, anul școlar 1994 - 1995.

                                                                                                                                      
Pentru predarea disciplinelor prevăzute în planul cadru de învăţământ, specific pentru o şcoala teologică, Episcopia Aradului a numit ca profesori ai disciplinelor teolgice o seama de preoţi de marcă din cuprinsul Eparhiei Aradului, care aveau ca principală misiune predarea materiilor teologice proprii învăţământului teologic ortodox, urmând ca disciplinele din celalealte arii curriculare, să fie predate de merituoşii profesori ai Liceului Pedagogic.


Într-o asemenea privire retrospectivă nu îi putem trece cu vederea pe primii profesori ai Seminarului Teologic arădean, adevaraţi "pionieri" în domeniu, dintre care îi  amintim pe:

- Preot profesor Zaharia-Gheorghe Iova (profesor de Teologie Dogmatică Ortodoxă, parohia Şega II, Arad; director al Seminarului arădean); 

- Preot profesor Nicolae Porcolean (profesor de Studiul biblic al Vechiul Testament şi al Noului Testament, parohia Sântana - Arad; director al Seminarului arădean);

- Părintele arhid. Iov Orădan (profesor de Tipic bisericesc şi Liturgică, slujitor al vechii Catedrale episcopale Arad); 

- Preot profesor Teodor Pavel (profesor de Muzică bisericească şi liniară, parohia  Mândruloc - Arad); 

- Preot profesor Călin-Dumitru Craveţ (profesor de Limbi clasice, parohia Şepreuş - Arad); 

- Domnii profesori Florin Pârvu, Nicolae Pascu, Ciprian Ardelean, Ghiţă Constantin şi Zeno Ardelean, mai apoi Sergiu Cociu şi alţii, pentru diferite discipline laice.


Liceul Pedagogic din Arad


Dacă în primul său an de existenţă Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Arad şi-a desfasurat activitatea în incinta Liceului Pedagogic "Dimitrie Ţichindeal" din Arad (în imaginea alăturată), continuatorul vechii Preparandii arădene, începând cu anul şcolar următor, 1995 - 1996, şcoala s-a mutat în clădirea de pe strada Academia Teologică nr. 9, în care îşi desfaşoară şi astăzi activitatea, la parterul clădirii, întrucât etajul era utilizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad.


Academia Teologică din Arad din 1885

                                  

Această clădire, în care funcţionează Seminarul în momentul de faţă,  a fost construită între anii 1884 - 1885 de Episcopia Aradului, din inițiativa episcopului de pie memorie Ioan Mețianu, prin subscripţia publică a credincioşilor ortodocşi din acest oraş, urmând ca aici să îşi desfăşoare activitatea Institutul Teologic Diecezan, viitoarea Academie Teologică (prima instituţie teologică de grad universitar din ţara noastră), instituţie de invăţământ a cărei existenţă a fost curmată brutal de puterea comunistă, în anul 1948. În prezent, în Seminar învaţă circa 100 de elevi.

În acest context nu putem să nu-i amintim pe cei care au condus, pentru mai multă sau pentru mai puţină vreme, Seminarul arădean: pr. prof. Nicolae Porcolean, pr. prof. Zaharia-Gheorghe Iova, pr. prof. Eugen Crişan, pr. prof. Emil Roman (1997-2006), pr. prof. Codin Şimonca-Opriţa (2007-2011) şi pr. prof. Pompiliu Gavra (2012-2016; 2017-2020). Directorul de astăzi al Seminarului arădean este diac. prof. Călin Teuca (în 2017, respectiv din 2020).

În timp, Seminarul a ajuns să îşi dezvolte dotările, astăzi sălile de curs fiind renovate (unele şi prin sprijinul consistent al părinţilor elevilor), la fel şi Capela "Sfântul Nectarie Taumaturgul"Seminarului, înfiinţându-se în acelaşi timp o bibliotecă, din inţiativa părintelui profesor Radomir Stoica, duhovnicul şcolii din acea vreme, precum şi Cabinetul de limbă şi cultură franceză, ca urmare a purtării de grijă dovedite de Doamna profesoară Gabriela-Elena Puticiu, cabinet care acum îi poartă numele. De asemenea, s-a înfiinţat laboratorul de informatică (prin grija deosebită a domnului profesor Petru Jigorea), precum şi laboratorul de muzică (prin grija părintelui diac. prof. Paul-Tiberiu Ardelean şi a părintelui prof. Codin Şimonca-Opriţa, pe atunci director).Imagini din piața Catedralei în perioada interbelică


Şi chiar dacă Seminarul este, într-un anumit sens, un liceu obişnuit, totuşi se deosebeşte de celelalte şcoli din peisajul arădean printr-o suită intreagă de particularităţi, dintre care amintim: Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Arad este o şcoală vocaţională, adresându se în mod special tinerilor care doresc şi dovedesc o adevarată chemare pentru slujirea lui Dumnezeu şi a semenilor.

Seminarul Teologic


Pe lângă orele de curs obișnuite, asemenea oricărui liceu, pregătirea seminariștilor este îmbogățită prin practica de strană din unele parohii ortodoxe arădene, prin participarea la repetițiile de cor, precum și la cercurile desfășurate în mod periodic.


O altă particularitate a vieții de seminarist ar fi aceea că pentru elevul teolog ziua de curs începe zilnic la orele 7,30, prin rugăciunea de dimineaţa, urmând ca mai apoi cursurile să se desfaşoare obişnuit.


   

Clădirea Academiei Teologice în anii '80


Ca dovadă a bunei pregătiri a elevilor stau mărturie numeroasele premii obţinute de elevii seminarişti de-a lungul timpului la Olimpiadele şcolare organizate pe plan judeţean sau naţional, ceea ce denotă seriozitatea elevilor şi îndrumarea susţinută a profesorilor înspre realizarea performanţelor la clasă şi a unei pregătiri continue.


Unele dintre cele mai frumoase momente din cuprinsul anului școlar în care elevii seminariști se remarcă pe plan județean, sunt reprezentate de serbările și concertele corale susținute cu diverse ocazii, cum ar fi Serbarea Colindelor din fiecare an (în ultimii ani concertele de colinde), programul artistic susținut de Ziua Europei, la 9 mai (marcând și Ziua Proclamării Independenței de Stat a României și sfârșitul celui de-al doilea Război Mondial), precum și Serbarea de sfârșit de an școlar, însoțită de premierea elevilor merituoși, care s-au distins în diverse domenii în timpul anului școlar, dar și a dascălilor acestora.Imagine a vechiului site


În anul 2004 s-a creat primul site oficial al Seminarului arădean, prin osteneala domnului prof. Petru Jigorea, ajutat de elevi seminarişti (I. Răzvan Calinovici şi Cătălin-Cornelius Popi), site care a reprezentat şcoala noastră până în anul şcolar 2010-2011.


La data de 26 ianuarie 2008 a avut loc la Seminarul Teologic din Arad, pentru prima oară în istoria Seminarului, un simpozion internaţional intitulat „Tradiţie şi integrare. Unitate în diversitate”. Simpozionul a fost organizat în colaborare cu două colege de la unităţi de învăţământ gimnazial din Arad (prof. Beatrice Mandă şi prof. Georgiana Petic Bătrân), precum şi al unei colege de la un colegiu naţional arădean (prof. Diana Şimonca-Opriţa).


Vizita vrednicului de pomenire Patriarh TEOCTIST (1999)


Au participat peste 500 de profesori din ţară şi străinătate şi, ca urmare, s-a ajuns la două volume de lucrări tipărite. Tematica a vizat integrarea ţării noastre în UE, insistând asupra felului în care procesul instructiv-educativ se poate adapta la noile cerinţe.

Discuţiile pe diferite secţiuni (educaţia moral-religioasă în context european, tradiţii şi obiceiuri româneşti, proiecte şi parteneriate educaţionale, strategii de interacţiune folosite în activitatea educaţionale, şi publicaţii şcolare), au fost presărate cu recitaluri ale corului Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Arad.

Simpozion internaţional, ianuarie 2008


Invitaţii au vizitat o expoziţie de publicaţii şcolare şi chiar au fost părtaşii unui workshop de creaţie. La secţiunea artă populară, invitaţii au fost poftiţi să creeze mărţişoare, să facă colaje, să modeleze în ceramică şi să picteze pe sticlă. Costumaţi specific, elevii de la Şcoala Generală din Vladimirescu au prezentat o nuntă tradiţională din Ţara Zărandului.


Acest simpozion a interferat foarte bine cu noul proiect de lege al educaţiei şi actuala lege a cultelor. Această primă ediţie este deja o reuşită, şi va fi continută cu atât mai mult cu cât Aradul este o zonă în care s-au structurat valori”, a spus conf. univ. dr. Vasile Timiş, inspector şcolar general în MECT. În 2010 Seminarul din Arad a organizat un nou simpozion internaţional, "Lumina dreptei credinţe - lumina Ortodoxiei româneşti", care s-a bucurat de asemenea de succes, de data aceasta participând nu doar cadre didactice, ci şi elevi. De asemenea, în 16 mai 2013 a avut loc concursul şi simpozionul naţional "Sub semnul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena". În 23 mai 2014 a avut loc Simpozionul şi concursul internaţional "Sfinţii Brâncoveni - apărători ai credinţei şi ai neamului românesc". Concursul şi simpozionul internaţional din anul 2015 s-a intitulat "Slujire şi misiune în lumea contemporană", iar cel din 2016 "Educaţia - artă şi formare".

Coperta primului volum al simpozionului din 2008


În iarna lui 2009, un grup de elevi seminarişti, însoţiţi de părintele prof. Codin Şimonca-Opriţa, pe atunci directorul şcolii, au participat la o tabără de formare în Elveţia, trei săptămâni, la sediul fundaţiei „Pestalozzi Children’s”, în localitatea Trogen. Activităţile legate de eliminarea prejudecăţilor, a discriminării, a rasismului au fost îmbinate cu altele, diverse, de relaxare, într-un mediu aparte.


În perioada 23-26 aprilie 2009 Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Arad a găzduit faza naţională a Olimpiadei de Religie pentru Seminariile şi Liceele Teologice Ortdoxe din România, un alt eveniment de referinţă în istoria acestei şcoli.


Data de 27 octombrie 2009 a însemnat un alt moment important pentru istoria Seminarului arădean. La Palatul Patriarhiei, s-a desfăşurat, în toamnă, a doua ediţie a concursului „Tineri, lăudaţi pe Domnul!”, faza naţională, unde tineri din şase mitropolii ale Bisericii Ortodoxe Române au cântat Domnului prin intermediul muzicii bizantine. Mitropolia Banatului a fost reprezentată de corul Seminarului arădean. Premiul pentru cel mai bun dirijor a fost oferit diac. prof. Paul-Tiberiu Ardelean, profesor la Seminarul Teologic Ortodox Liceal Arad. Corul Seminarului arădean a confirmat, în anul 2011 clasându-se pe un meritoriu loc III, în competiţia naţională destinată formaţiilor corale din instituţiile de învăţământ preuniversitar (liceu, secţiunea Seminarii liceale teologice).

Corul Seminarului arădean la Patriarhia Română, 27 octombrie 2009Afişul proiectului

Graţie în primul rând părintelui inspector Florin Sirca, în perioada 28 februarie - 13 martie 2011 un număr de 20 de elevi seminarişti din clasele a XI-a - a XII-a, însoţiţi de doi preoţi profesori (pr. prof. Dacian-Emilian Nan şi arhid. prof. Paul-Tiberiu Ardelean), cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscop al Aradului, au participat în  la un stagiu de formare în Germania, în cadrul unui proiect european "Leonardo da Vinci", "Paşi spre mai bine". Proiectul a fost monitorizat de către diac. insp. prof. Florin Sirca (Leipzig), respectiv de către pr. prof. Codin Şimonca-Opriţa (Hanovra).


O zi eveniment pentru Seminarul arădean a marcat-o data de 26 septembrie 2011, zi în care Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL, a vizitat şcoala noastră, în cadrul vizitei pe care acesta a efectuat-o în eparhia Aradului.

Vizita PF Părinte Patriarh DANIEL, 26 septembrie 2011


Istoria de două decenii a Seminarului arădean, trainic ancorată în tradiția învățământului teologic arădean (ce datează încă din a doua jumătate a veacului al XVIII-lea), nu face altceva decât să exprime modul în care această școală tânără a cunoscut o dezvoltare continuă, prin efortul depus de elevii care au studiat aici și de profesorii care i-au îndrumat.Prestaţia Corului Seminarului arădean la concursul din iunie 2011În acest fel, Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Arad și-a făcut loc în conștiința oamenilor, fiind privit nu numai ca un liceu oarecare, ci, mai mult decât atât, ca o veritabilă școală a vieții creștine, în care tineri din toate colțurile Arhiepiscopiei Aradului, dar și ale părți ale ţării, se îndeletnicesc cu studiul, cu rugăciunea și cu slujirea, arătând încă de pe-acum care le este menirea: slujirea Bisericii lui Hristos și a semenilor.


Seminarul văzut de sus