Admitere la Seminar 2022

Seminarul Teologic Ortodox Arad,

UN LICEU PENTRU SUFLETUL TĂU!

CONTACT

Telefon / telefax: +40 257 285 292

Secretariat mobil: +40 799 136 664


E-mail: 

admiterestoa@gmail.com

seminort@yahoo.com



ADMITERE 2022

Seminarul Teologic Ortodox Arad

Au mai rămas 5 locuri neocupate

 

Calendar Sesiunea a II-a


26 iulie 2022  Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învățământ liceal/gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare și și eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere, însoțite de documentele prevăzute în Anexa nr. 3 la ordin, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere;

 

27 iulie 2022 Desfășurarea probelor de aptitudini, conform prevederilor din Anexa nr. 3 (vizita medicală, proba orală-muzică şi dicţie, interviu);

 

28 iulie 2022 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini;

1 august 2022 Depunerea dosarelor pentru cei admişi.

 

 

Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la seminar absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.

 

Dosarul de înscriere va cuprinde:

1. cerere de înscriere

2. anexa la fișa de înscriere;

3. certificat de naştere – copie;

4. fişa medicală în original;

5. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;

6. adeverință/certificat de botez - copie (pentru cultele : ortodox);

7. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh (pentru cultele: ortodox, reformat și romano-catolic);

8. recomandarea profesorului de Religie;

9. binecuvântarea chiriarhului locului (pentru cultul ortodox).

 

În cadrul examenului de admitere la profilul teologic candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;

b) o probă scrisă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

Proba orală constă în:

a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii , la alegerea candidatului;

b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase , la alegerea candidatului.

Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).

Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programele şcolare de religie, clasele a V-a – a VIII-a.

Conţinuturi propuse in vederea realizarii subiectelor pentru proba scrisă conform programei şcolare de religie (clasele V-VIII):

1. Decalogul- importanța lui in viața omului (Cls. V)

2. Rugăciunea, temei şi putere a vieții creştine ( Cls. VI)

3. Rugăciunea Tatăl nostru ( Cls. VI)

4. Biserica – lăcaş de închinare şi de sfințire a omului (Cls. VII)

5. Sfintele Taine in viața creștinilor (Cls. VII)

6. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie şi în viața Bisericii (Cls. VIII)

7. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii - minunea vindecării orbului din naştere (Cls. VIII)

 

Bibliografie

 1. Manualele de Religie pentru clasele V-VIII;
 2. Mica Biblie;
 3. Învățătura de credința Ortodoxa, Editura Trinitas, Iași, 2000.

 

Metodologie

 

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să vă adresați serviciului secretariat al Seminarului Teologic Ortodox Arad - e-mail: admiterestoa@gmail.com- telefon: 0257.285.292.

 



REZULTATE ADMITERE  1 
2022-2023






A D M I T E R E     2 0 2 2

clasa a IX-a

 

Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la seminar absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.

 

Dosarul de înscriere va cuprinde:

1. cerere de înscriere

2. anexa la fișa de înscriere;

3. certificat de naştere – copie;

4. fişa medicală în original;

5. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;

6. adeverință/certificat de botez - copie (pentru cultele : ortodox);

7. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh (pentru cultele: ortodox, reformat și romano-catolic);

8. recomandarea profesorului de Religie;

9. binecuvântarea chiriarhului locului (pentru cultul ortodox).

 

În cadrul examenului de admitere la profilul teologic candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;

b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

Proba orală constă în:

a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii , la alegerea candidatului;

b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase , la alegerea candidatului.

Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).

Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programele şcolare de religie, clasele a V-a – a VIII-a.

Conţinuturi propuse in vederea realizarii subiectelor pentru proba scrisă conform programei şcolare de religie (clasele V-VIII):

1. Decalogul- importanța lui in viața omului (Cls. V)

2. Rugăciunea, temei şi putere a vieții creştine ( Cls. VI)

3. Rugăciunea Tatăl nostru ( Cls. VI)

4. Biserica – lăcaş de închinare şi de sfințire a omului (Cls. VII)

5. Sfintele Taine in viața creștinilor (Cls. VII)

6. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie şi în viața Bisericii (Cls. VIII)

7. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii - minunea vindecării orbului din naştere (Cls. VIII)

Bibliografie

 1. Manualele de Religie pentru clasele V-VIII;
 2. Mica Biblie;
 3. Învățătura de credința Ortodoxa, Editura Trinitas, Iași, 2000.

 

Până la eliberarea foii matricole, se aduce la dosarul de înscriere o adeverință în care să fie menționate: mediile generale la învățătură, disciplina religie și media la purtare din clasele V-VII și semestrul I din clasa a VIII-a.

 

 

 

Calendarul probelor de aptitudini la Admiterea în Seminarul Teologic Ortodox Arad, 2022-2023-SESIUNEA I

 

 

16-17 mai 2022          Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învățământ liceal/gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare și și eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere, însoțite de documentele prevăzute în Anexa nr. 3 la ordin, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere;

 

18-20 mai 2022          Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini, conform prevederilor din Anexa nr. 3;

 

23 mai 2022                Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.

 

 




ADMITERE 2021

Seminarul Teologic Ortodox Arad

Au mai rămas 9 locuri neocupate

 

Calendar Sesiunea a II-a


29 iulie 2021   Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învățământ liceal/gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare și și eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere, însoțite de documentele prevăzute în Anexa nr. 3 la ordin, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere;

 

30 iulie 2021   Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini, conform prevederilor din Anexa nr. 3 (vizita medicală, proba orală-muzică şi dicţie, interviu);

 

2 august 2021 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.

 

 

 

Acte necesare

 

La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenți de gimnaziu care au media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial . Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: (APT + MA)/2 = MFA, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere (𝑀𝐴 = 0,2 × 𝐴𝐵𝑆 + 0,8 × 𝐸𝑁 unde: ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a); MFA = media finală de admitere.
Înscrierile se fac la serviciul secretariat al Seminarului Teologic Ortodox Arad. Dosarul de înscriere a candidaţilor se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail admiterestoa@gmail.com .

 

Dosarul de înscriere va cuprinde:

1. cerere de înscriere

2. anexa la fișa de înscriere;

3. certificat de naştere – copie;

4. fişa medicală în original;

5. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;

6. adeverință/certificat de botez - copie (pentru cultele : ortodox);

7. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh (pentru cultele: ortodox, reformat și romano-catolic);

8. recomandarea profesorului de Religie;

9. binecuvântarea chiriarhului locului (pentru cultul ortodox).

 

Actele necesare în vederea primirii binecuvântării (avizului de cult) sunt:

 • Cerere;
 • CI/BI (copie);
 • recomandarea preotului duhovnic (document original);
 • recomandarea profesorului de religie;
 • Copie Certificat de Botez

Actele pentru obținerea Înaltei Binecuvântări pot fi trimise și în varianta on line pe episcopiaortodoxaarad33@yahoo.com.

În cadrul examenului de admitere la profilul teologic candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

a) un interviu/colocviu/probă orală evaluate cu calificativ admis/respins;

b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

 

Proba orală constă în:

a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase , la alegerea candidatului.

Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V - VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT). Pentru toate specializările de la profilul Teologic, media minimă la proba de verificare a cunoştinţelor la disciplina Religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (şapte).

În situaţia în care unul dintre candidaţi, la una dintre specializările unităţilor de învăţământ vocaţional teologic, nu a studiat disciplina Religie pe parcursul claselor V - VIII, şi, în consecinţă, nu are media încheiată la disciplina Religie, pentru una sau mai multe clase, acesta va susţine o probă orală de verificare a cunoştinţelor la disciplina Religie (la cultul pentru care candidează). În această situaţie, subiectele pentru proba orală se elaborează din programa şcolară de religie, clasele V - VIII. Durata probei orale va fi de 20 de minute.

Conţinuturi propuse in vederea realizarii subiectelor pentru proba orală conform programei şcolare de religie (clasele V-VIII):

1. Decalogul- importanța lui in viața omului (Cls. V)

2. Rugăciunea, temei şi putere a vieții creştine ( Cls. VI)

3. Rugăciunea Tatăl nostru ( Cls. VI)

4. Biserica – lăcaş de închinare şi de sfințire a omului (Cls. VII)

5. Sfintele Taine in viața creștinilor (Cls. VII)

6. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie şi în viața Bisericii (Cls. VIII)

7. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii - minunea vindecării orbului din naştere (Cls. VIII)

*Notă: Până la eliberarea foii matricole, se aduce la dosarul de înscriere o adeverință în care să fie menționate: mediile generale la învățătură, disciplina religie și media la purtare din clasele V-VII și semestrul I din clasa a VIII-a.

Bibliografie

 1. Manualele de Religie pentru clasele V-VIII;
 2. Mica Biblie;
 3. Învățătura de credința Ortodoxa, Editura Trinitas, Iași, 2000.

 

Vizita medicală este obligatorie și eliminatorie.

Metodologie

 

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să vă adresați serviciului secretariat al Seminarului Teologic Ortodox Arad - e-mail: admiterestoa@gmail.com- telefon: 0257.285.292.

 


A D M I T E R E     2 0 2 1

clasa a IX-a

Metodologie modificată



Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la seminar absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.


Dosarul de înscriere va cuprinde:


1. cerere de înscriere

2. anexa la fișa de înscriere;

3. certificat de naştere – copie;

4. fişa medicală în original;

5. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;

6. adeverință/certificat de botez - copie (pentru cultele : ortodox);

7. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh (pentru cultele: ortodox, reformat și romano-catolic);

8. recomandarea profesorului de Religie;

9. binecuvântarea chiriarhului locului (pentru cultul ortodox).


În cadrul examenului de admitere la profilul teologic candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;

b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.


Proba orală constă în:


a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii , la alegerea candidatului;

b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase , la alegerea candidatului.

Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă într-o lucrare scrisă, cu

durata de două ore, la Religie. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).

Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programele şcolare de religie, clasele a V-a – a VIII-a.


Conţinuturi propuse in vederea realizarii subiectelor pentru proba scrisă conform

programei şcolare de religie (clasele V-VIII):

1. Decalogul- importanța lui in viața omului (Cls. V)

2. Rugăciunea, temei şi putere a vieții creştine ( Cls. VI)

3. Rugăciunea Tatăl nostru ( Cls. VI)

4. Biserica – lăcaş de închinare şi de sfințire a omului (Cls. VII)

5. Sfintele Taine in viața creștinilor (Cls. VII)

6. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie şi în viața Bisericii (Cls. VIII)

7. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii - minunea vindecării orbului din naştere (Cls. VIII)


Bibliografie

1. Manualele de Religie pentru clasele V-VIII;

2. Mica Biblie;

3. Învățătura de credința Ortodoxa, Editura Trinitas, Iași, 2000.


Până la eliberarea foii matricole, se aduce la dosarul de înscriere o adeverință în care să fie menționate: mediile generale la învățătură, disciplina religie și media la purtare din clasele V - VII și semestrul I din clasa a VIII-a.


Vizita medicală este obligatorie și eliminatorie.


Calendarul probelor de aptitudini 

la Admiterea în 

Seminarul Teologic Ortodox Arad, 

2021-2022

SESIUNEA I


07 – 14 iunie 2021      Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învățământ liceal/gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare și și eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere, însoțite de documentele prevăzute în Anexa nr. 3 la ordin, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere;

 

15 – 18 iunie 2021      Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini, conform prevederilor din Anexa nr. 3;

 

18 iunie 2021              Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.

 

 

Acte necesare

 

La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenți de gimnaziu care au media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial . Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: (APT + MA)/2 = MFA, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere (𝑀𝐴 = 0,2 × 𝐴𝐵𝑆 + 0,8 × 𝐸𝑁 unde: ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a); MFA = media finală de admitere.
Înscrierile se fac la serviciul secretariat al Seminarului Teologic Ortodox Arad. Dosarul de înscriere a candidaţilor se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail admiterestoa@gmail.com .

 

Dosarul de înscriere va cuprinde:

1. cerere de înscriere

2. anexa la fișa de înscriere;

3. certificat de naştere – copie;

4. fişa medicală în original;

5. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;

6. adeverință/certificat de botez - copie (pentru cultele : ortodox);

7. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh (pentru cultele: ortodox, reformat și romano-catolic);

8. recomandarea profesorului de Religie;

9. binecuvântarea chiriarhului locului (pentru cultul ortodox).

 

Actele necesare în vederea primirii binecuvântării (avizului de cult) sunt:

 • Cerere;
 • CI/BI (copie);
 • recomandarea preotului duhovnic (document original);
 • recomandarea profesorului de religie;
 • Copie Certificat de Botez

Actele pentru obținerea Înaltei Binecuvântări pot fi trimise și în varianta on line pe episcopiaortodoxaarad33@yahoo.com.

În cadrul examenului de admitere la profilul teologic candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

a) un interviu/colocviu/probă orală evaluate cu calificativ admis/respins;

b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

 

Proba orală constă în:

a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase , la alegerea candidatului.

Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V - VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT). Pentru toate specializările de la profilul Teologic, media minimă la proba de verificare a cunoştinţelor la disciplina Religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (şapte).

În situaţia în care unul dintre candidaţi, la una dintre specializările unităţilor de învăţământ vocaţional teologic, nu a studiat disciplina Religie pe parcursul claselor V - VIII, şi, în consecinţă, nu are media încheiată la disciplina Religie, pentru una sau mai multe clase, acesta va susţine o probă orală de verificare a cunoştinţelor la disciplina Religie (la cultul pentru care candidează). În această situaţie, subiectele pentru proba orală se elaborează din programa şcolară de religie, clasele V - VIII. Durata probei orale va fi de 20 de minute.

Conţinuturi propuse in vederea realizarii subiectelor pentru proba orală conform programei şcolare de religie (clasele V-VIII):

1. Decalogul- importanța lui in viața omului (Cls. V)

2. Rugăciunea, temei şi putere a vieții creştine ( Cls. VI)

3. Rugăciunea Tatăl nostru ( Cls. VI)

4. Biserica – lăcaş de închinare şi de sfințire a omului (Cls. VII)

5. Sfintele Taine in viața creștinilor (Cls. VII)

6. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie şi în viața Bisericii (Cls. VIII)

7. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii - minunea vindecării orbului din naştere (Cls. VIII)

*Notă: Până la eliberarea foii matricole, se aduce la dosarul de înscriere o adeverință în care să fie menționate: mediile generale la învățătură, disciplina religie și media la purtare din clasele V-VII și semestrul I din clasa a VIII-a.

Bibliografie

 1. Manualele de Religie pentru clasele V-VIII;
 2. Mica Biblie;
 3. Învățătura de credința Ortodoxa, Editura Trinitas, Iași, 2000.

 

Vizita medicală este obligatorie și eliminatorie.

Metodologie

 

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să vă adresați serviciului secretariat al Seminarului Teologic Ortodox Arad - e-mail: admiterestoa@gmail.com- telefon: 0257.285.292.








ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
10 ian. 2015, 05:45
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
9 nov. 2011, 07:06
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
17 ian. 2018, 09:14
ą
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
16 mai 2013, 08:10
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
8 mai 2014, 22:47
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
11 nov. 2011, 03:22
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
30 mai 2015, 00:28
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
10 ian. 2015, 05:44
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
9 mai 2012, 22:34