Admitere la Seminar 2020

Seminarul Teologic Ortodox Arad,

UN LICEU PENTRU SUFLETUL TĂU!

CONTACT

Telefon / telefax: +40 257 285 292

Secretariat mobil: +40 799 136 664

Direcțiune mobil: +40 741 020 413


E-mail: 

directiune@seminararad.org; 

pr.gavra@yahoo.comNOU!!!

A doua etapă de admitere 

în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii |din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 -  2021

 

 Calendar:

24 iulie 2020 - Afişarea centrului de admitere, a situaţiei locurilor rămase libere, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă  modernă ori maternă;

27 iulie 2020 - Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă;

 28 - 29 iulie -  Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a 2020  cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă;

 

La Seminarul Teologic Ortodox Arad, 

pentru sesiunea a II-a de Admitere 

mai sunt 8 locuri libere.A D M I T E R E     2 0 2 0

clasa a IX-a


REZULTATE SESIUNE 1

 ADMITERE 

2020

https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/admitere-2019-la-seminar/Rezultate%20Admitere%201%20Seminar%202020.jpg


1) Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la seminar absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.


Dosarul de înscriere va cuprinde:

1. anexa la fișa de înscriere;

2. certificat de naştere – copie;

3. fişa medicală în original;

4. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;

5. adeverință/certificat de botez - copie (pentru cultele : ortodox);

6. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh (pentru cultele: ortodox, reformat și romano-catolic);

7. binecuvântarea chiriarhului locului (pentru cultul ortodox).

 

2) În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe, baptiste, romano-catolice, greco-catolice, romano-catolice de limba maghiară, reformate, unitariene, penticostale, adventiste și musulmane, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;

b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

3) Interviul/colocviul/proba orală constă în:

a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

 b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului (pentru cultul ortodox).

4) Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT). 7) Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

Elevii care au obținut premii sau mențiuni la etapa județeană a Olimpiadei de Religie vor avea nota 10 (zece) din oficiu.

5) În situația în care unul dintre candidați, la una dintre specializările unităților de învățământ vocațional teologic, nu a studiat disciplina religie pe parcursul claselor V-VIII, și în consecință nu are media încheiată la disciplina religie, pentru una sau mai multe clase, acesta va susține o probă orală de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (la cultul pentru care candidează). În această situație, subiectele pentru proba orală se elaborează din programa şcolară de religie, clasele V-VIII. Durata probei orale va fi de 20 minute.

6) Dosarul de înscriere a candidaților se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail a unității de învățământ.

7) Interviul/colocviul/proba orală, precum și proba de verificare a unor aptitudini în perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziție/proba de verificare a unor aptitudini corespunzătoare specializării ghid turism religios și proba orală de verificare a cunoștințelor la disciplina religie, pentru candidații menționați la punctul 11, se desfășoară on-line, cu respectarea/asigurarea unor condiții egale de participare pentru toți candidații înscriși.


Probele de aptitudini Admitere SEMINAR 2020-2021-SESIUNEA 1

 

02 - 05  iunie  2020    Înscrierea pentru probele de aptitudini

09 - 12 iunie 2020     Desfăşurarea probelor de aptitudini

12  iunie 2020            Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

                                

 Documente necesare admiterii: click aici.

Adresa la care trebuie trimise documentele necesare pentru admitere: admiterestoa@gmail.com .A D M I T E R E     2 0 1 9

clasa a IX-a

 

Sesiunea a II-a

septembrie 2019

9 locuri neocupate

 

Calendarul admiterii: 

24-25 iulie 2019     –  înscrierea candidaţilor;      

 29 iulie 2019 -       desfăşurarea probelor;

-   ora 8:00, vizita medicală (eliminatorie) ;

-   ora 9:00, dicție, ritm, muzică (oral, eliminatorie: admis/respins)

-   ora 10:00, proba de verificare a cunoștințelor religioase (probă scrisă, evaluate cu notă)

Admitere 2019 la clasa a IX-a la Seminarul Teologic Ortodox Aradhttps://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/admitere-2019-la-seminar/admitere%202019.JPG


A D M I T E R E     2 0 1 8

clasa a IX-a


Sesiunea a II-a

septembrie 2018

12 locuri neocupate


Calendarul admiterii: 

3 septembrie 2018     –  înscrierea candidaţilor;      

 4 septembrie 2018 

-       desfăşurarea probelor;

-   ora 8:00, vizita medicală (eliminatorie) ;

-       ora 9:00, dicție, ritm, muzică (oral, eliminatorie: admis/respins)

-       ora 10:00, proba de verificare a cunoștințelor religioase (probă scrisă, evaluate cu notă)

 A D M I T E R E     2 0 1 8

clasa a IX-a


Admitere 2018 la clasa a IX-a la Seminarul Teologic Ortodox Arad

Pentru anul şcolar 2018-2019 au fost alocate 28 de locuri pentru clasa a IX-a de la Seminarul Teologic Ortodox Arad, profilul teologic, specializarea teologie ortodoxă (filiera vocaţională).

Se pot înscrie elevii clasei a VIII-a (care au media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a minimum 7,00 şi media la purtare în clasele a V-a – a VIII-a minimum 9.00) şi absolvenţi de gimnaziu din anii anteriori care au promovat evaluarea naţională.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

1.      certificat de botez (ortodox);

2.      fişa medicală (original);

3.      fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial;

4.      recomandarea consiliului parohial;

5.      binecuvântarea Chiriarhului locului;

6.      certificat de naştere / CI (copie);

7.      analize medicale tip „Școala de șoferi”

* Vizita medicala este obligatorie şi eliminatorie

 

Calendarul admiterii:

       10-11 mai 2018 – eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau             

                                    absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini

       14-15 mai – înscrierea candidaţilor la sediul Seminarului, biroul secretariat între orele 9:00-18:00;

       16 mai      – desfăşurarea probelor;

-       ora 8:00, vizita medicală (eliminatorie) ;

-       ora 9:00, dicție, ritm, muzică (oral, eliminatorie: admis/respins)

-       ora 11:00, proba de verificare a cunoștințelor religioase (probă scrisă, evaluate cu notă)

       22 mai      –  afişarea rezultatelor, depunerea contestaţiilor;

       25 mai      –  afişarea rezultatelor finale.

 

         Probele de aptitudini constau într-o probă orală şi una scrisă. În proba orală se urmăreşte interpretarea unei cântări bisericeşti şi o probă de dicţie, iar la proba scrisă se urmăreşte evaluarea cunoştinţelor de religie ortodoxă dobândite în clasele a VII-a şi a VIII-a.

Temele pentru examenul scris sunt:

1.      Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie;

2.      Crearea lumii;

3.      Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere;

4.      Rugăciunea în viaţa creştinului;

5.      Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos;

6.      Legea cea nouă – Fericirile;

7.      Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă;

8.      Pilda semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu;

9.      Biserica, locaş de închinare:

10.  Rabdare şi încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov.

 

NOTE:

1.      Proba orală este apreciată cu calificativul admis sau respins. Candidaţii de la specializarea teologie ortodoxă, care la proba orală obţin calificativul respins, nu mai susţin proba scrisă şi sunt declaraţi respinşi la probele de aptitudini. Probele scrise sunt evaluate cu note de la 1 la 10. Nota minimă de admitere la fiecare probă este 6.00.

2.      Nota finală la probele de aptitudini, la specializarea teologie ortodoxă, este nota obţinută la proba scrisă.

 


Puteţi accesa metodologia de admitere aici: click.


https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/admitere-2013-la-seminar/Metodologie%20admitere%20Seminar%202017.jpg
Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2017-2018 

1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere. 

2. Calculul mediei de admitere se face astfel: 
MA = (ABS + 3EN) / 4
unde: MA = media de admitere; 
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 
EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a.


Filiera VOCAŢIONALĂ, profilul TEOLOGIC, specializarea TEOLOGIE ORTODOXĂ

  1. Plan de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018:

            1 clasă - 28 de locuri

 2. Competenţe dobândite 

    -          cunoaşterea corectă a învăţăturii de credinţă;

    -          aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa practică;

    -          fundamentarea biblică a învăţăturii de credinţă;

    -          oficierea corectă a cultului divin;

    -          exprimarea practică în cultul divin a învăţăturii de credinţă;

    -          capacitatea de a predica şi învăţa cuvântul lui Dumnezeu;    

    -          organizarea şi îndrumarea cântării în biserică;

    -     organizarea de activităţi filantropice.


 3.       Admitere pentru anul şcolar 2017-2018

 Admiterea  se efectuează în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, după   organizarea probelor de aptitudini. 

Probele de aptitudini pentru admitere  la specializarea Teologie ortodoxă:

1. Proba de aptitudini muzicale şi dicţie

2. Probă scrisă cu tematică selectată din programele de religie a claselor VII-VIII.

 

 4.       Discipline de studiu specifice la Seminarul Teologic (Discipline Teologice de Specialitate): 

Discipline de specialitate: Studiu Vechiului Testament, Studiu Noului Testament, Dogmatică, Morală, Catehetică, Omiletică, Tipic, Liturgică, Muzică Bisericească, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Istoria Bisericească Universală.

 

 5.       Posibilităţi de inserţie socio-profesională/ continuare a studiilor 

Drepturi conferite de obţinerea atestatului profesional:

 • predarea Religiei în şcoală – nivel mediu; 
 • cântăreţ bisericesc; 
 • posibilitatea accederii în formaţii corale profesionale.


PROFIL TEOLOGIC
SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ

La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot inscrie absolventi de gimnaziu care au media generala de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a minimum 7,00 si media la purtare in clasele a V-a - a VIII-a minimum 9.00.
La solicitarea conducerii cultului ortodox, pot fi admisi la seminariile teologice liceale ortodoxe, cursuri de zi, pe locurile ramase libere, si vietuitori din manastiri, absolventi de gimnaziu, care au depasit varsta de 18 ani.
Ύnscrierile se fac la unitatile scolare respective. 

Dosarul va cuprinde următoarele acte:

 1. Cerere de înscriere, formular care se va primi în momentul înscrierii;
 2. Certificat de naştere (original şi copie);
 3. Buletin de identitate / carte de identitate (original şi copie);
 4. Certificat de botez (original şi copie);
 5. Anexa la Fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial şi completată conform metodologiei de admitere (anexa pentru înscrierea la licee vocaţionale);
 6. Recomandarea preotului paroh şi a consiliului parohial (vezi recomandarea tip mai jos sau click aici)
 7. Binecuvântarea chiriarhului (de la sediul Arhiepiscopiei Aradului, dacă elevul e din judeţul Arad; sau de la centrul eparhial de unde aparţine elevul);
 8. Adeverinţa din care să rezulte următoarele:
  • a studiat religia in clasele V - VIII
  • media generală (minimum 7,00) ;
  • media la purtare pentru clasele I - VIII (minimum 9,00) - pentru clasa a VIII-a doar sem. I;
 9. Fişa medicală (tip şcoală de şoferi, de la policlinica teritoriala de care apartine candidatul) - ce va cuprinde următoarele examene (vezi modelul mai jos sau click aici):
  • sânge, plămâni, ORL, Oftalmologie cu menţiunea „Apt pentru Seminar Teologic”
  • consult psihologic cu menţiunea : "este / nu este in evidenţa noastră cu epilepsie sau boli psihice";
  • adeverinta vaccinuri la zi.
 10. Fişă medicală a copilului (0-14 ani) - de la medicul de familie de unde aparţine candidatul, în copie xerox.
 11. Dosar plic.

Probele de aptitudini pentru profilul teologic, specializarea teologie ortodoxă sunt:

PROBA ORALA

a) verificarea dicţiei prin :
- rostirea uneia din rugăciunile următoare, la alegere:

Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru,
Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevarat, Aparatoare Doamna;
b) verificarea aptitudinilor muzicale prin :

 1. intonarea uneia dintre urmatoarele cantari bisericesti, la alegere: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; Doamne al puterilor; Troparul Invierii; Tatal nostru; Troparul Rusaliilor; Fie numele Domnului binecuvantat; Binecuvantat esti Hristoase Dumnezeul nostruColinde cu continut religios;
 2. intonarea unui cântec patriotic, la alegere (Desteapta-te romane Limba noastra - Al. Cristea; Ţara mea - D. G. Chiriac; Imnul eroilor - I. Bratianu; Pui de lei - I. Bratianu)
 3. verificarea auzului muzical prin luarea tonului dupa pian si prin intonarea gamei Do major, a arpegiului si a unor sunete din gama,
 4. verificarea simţului ritmic.

Note: Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice.

PROBA SCRISĂ

Proba scrisa consta intr-o lucrare scrisa, cu durata de doua ore, la Religie. Subiectele pentru proba scrisa se elaboreaza din programa scolara de religie, clasele a VII-a - a VIII-a.

Continuturile pentru proba scrisa de verificare a cunostintelor religioase sunt:

Continuturi clasa a VII-a

Continuturi clasa a VIII-a

 1. Dumnezeu se descopera oamenilor. Sfanta Scriptura si Sfanta Traditie
 2. Crearea lumii
 3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din nastere
 4. Rugaciunea in viata crestinului
 5. Sfanta Liturghie - intalnirea cu Hristos
 6. Legea cea noua - Fericirile
 1. Crezul - sinteza invataturii de credinta.
 2. Pilda semanatorului - primire si implinire a cuvantului lui Dumnezeu
 3. Biserica, locas de inchinare
 4. Rabdare si incredere in Dumnezeu - Dreptul IovNOTE:

 1. Conducerea seminarului propune componenta comisiei de examen, care este aprobata de inspectoratul scolar.
 2. Pana la sfarsitul timpului de elaborare a fiecarei lucrarii scrise, comisia afiseaza baremul de evaluare si notare.
 3. Proba orala este apreciata cu calificativul admis sau respins. Candidatii de la specializarea teologie ortodoxa, care la proba orala obtin calificativul respins, nu mai sustin proba scrisa si sunt declarati respinsi la probele de aptitudini. Probele scrise si cele practice sunt evaluate cu note de la 1 la 10. Nota minima de admitere la fiecare proba este 6.00.
 4. Nota finala la probele de aptitudini, la specializarea teologie ortodoxa, este nota obtinuta la proba scrisa. Nota finala la probele de aptitudini, la specializarea patrimoniu cultural, se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele obtinute la cele trei probe de mai sus.
 5. Media finala de admitere se calculeaza conform Metodologiei de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat
 6. La medii egale, departajarea candidatilor se va face conform criteriilor prevazute in metodologia de admitere. Daca egalitatea persista dupa aplicarea criteriilor de departajare prevazute in metodologia de admitere, departajarea candidatilor de la specializarea patrimoniu cultural se va face dupa nota obtinuta la lucrarea scrisa din cadrul probelor de aptitudini.
 7. La probele orale si practice nu se admit contestatii. La proba scrisa se admit contestatii. Reevaluarea lucrarilor ale caror rezultate au fost contestate si afisarea rezultatelor finale se desfasoara in perioada prevazuta in calendarul admiterii.
 8. Candidatilor respinsi la probele de aptitudini li se inapoiaza dosarele si vor fi indrumati sa se inscrie la alte licee.

https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/admitere-2013-la-seminar/admieter%202017%201.jpg
https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/admitere-2013-la-seminar/admitere%202017%20ultima.jpg

Pentru relaţii suplimentare puteţi contacta secretariatul Seminarului direct, 

sau la telefon: 0257.285.292.

Pentru mai multe detalii, citiţi aici:

https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/admitere-2013-la-seminar/Admitere%20STOA%202017%201.JPG
https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/admitere-2013-la-seminar/Admitere%20STOA%202017%202.JPG
https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/admitere-2013-la-seminar/Admitere%20STOA%202017%203.JPG
https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/admitere-2013-la-seminar/Admitere%20STOA%202017%204.JPG
https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/admitere-2013-la-seminar/Admitere%20STOA%202017%205.JPG


Pentru relaţii suplimentare puteţi contacta secretariatul Seminarului direct, 

sau la telefon: 0257.285.292.A D M I T E R E  2 0 1 6

clasa a IX-aORDIN 

privind organizarea şi desfăşurarea 

admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat 

pentru anul şcolar 2016-2017

În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) și ale art. 361 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice 

MINISTRUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE emite prezentul ordin:

 Art.1. – Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016-2017, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art.2. - (1)Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016-2017 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012.

 (2) Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

(3) Metodologia prevăzută la alin. (1) se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016- 2017.

 (4) Comisia Națională de Admitere poate elabora instrucțiuni/proceduri, în vederea bunei organizări și desfășurări a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul școlar 2016-2017.

 Art.3. - Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2016-2017 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare. 

Art.4. - (1) Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2016 -2017 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010. 

(2) Candidaţii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională. 

(3) Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se fac, la cerere, dacă certificatul obținut/diploma obținută validează un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi. 

(4) Se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute pentru limbile moderne, examenele și instituțiile menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, în vigoare pentru anul respectiv. De asemenea, se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute la examenele care conferă nivelul de competență lingvistică A2, organizat de instituțiile prevăzute în lista menționată, pentru limba modernă la care fiecare instituție are deja examene prevăzute în listă. 

(5) Candidații cărora li se recunosc și li se echivalează rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, conform prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională. 

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile de învățământ pot organiza, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, clase sau grupe cu profil bilingv pentru nivel începători, fără susținerea de probe de verificare a cunoștințelor de limba modernă respectivă.

 (7) Comisiile de admitere județene/a municipiului București vor aloca coduri distincte pentru clasele menționate la alin. (6) și vor menționa în broșura de admitere faptul că nu se susține probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă. 

(8) Admiterea candidaților la clasele cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, menționate la alin. 

(7) se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în funcție de opțiuni. 

Art.5.- Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art.6.- Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3.136/2014 privind organizarea, funcționarea, admiterea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani. 

 Art.7.- Direcţia generală învățământ preuniversitar, Direcţia pentru învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală management şi reţea şcolară, Direcţia generală logistică, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art.8.- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Ministrul educației și cercetării științifice, Sorin Mihai Cîmpeanu București, 

31.08.2015 Nr. 5.082.
Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2016-2017 

1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere. 

2. Calculul mediei de admitere se face astfel: 
MA = (ABS + 3EN) / 4
unde: MA = media de admitere; 
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 
EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a.
A D M I T E R E  2 0 1 6


Înscrierea candidaților: 23-24 mai 2016.

Susținerea probelor de aptitudini: 25 mai 2016.


Program:

    * ora 8 - vizita medicală (eliminatorie) .


    * ora 9 - proba de dicţie, ritm, muzică (probă orală, eliminatorie: admis / respins)

    * ora 11 - proba de verificare a cunoştinţelor religioase (probă scrisă, evaluată cu notă).    Admiterea se va derula conform metodologiei aprobată prin ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4432 /29.08.2014, pe care îl puteţi descărca de aici (click).

    METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA 
PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL ȘCOLAR 2014-2015 ÎN LICEELE VOCAŢIONALE se poate descărca de aici (click).https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/admitere-2013-la-seminar/Metodologie%20admitere%20Seminar%202014.JPG

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2014-2015

1.Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.

2.Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA = (ABS + 3EN)/4,

unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a;

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a

 

Filiera VOCAŢIONALĂ, profilul TEOLOGIC, specializarea TEOLOGIE ORTODOXĂ

  1. Plan de şcolarizare pentru anul şcolar 2014-2015:

            1 clasă - 28 de locuri

 2. Competenţe dobândite 

    -          cunoaşterea corectă a învăţăturii de credinţă;

    -          aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa practică;

    -          fundamentarea biblică a învăţăturii de credinţă;

    -          oficierea corectă a cultului divin;

    -          exprimarea practică în cultul divin a învăţăturii de credinţă;

    -          capacitatea de a predica şi învăţa cuvântul lui Dumnezeu;    

    -          organizarea şi îndrumarea cântării în biserică;

    -     organizarea de activităţi filantropice.

 3.       Admitere pentru anul şcolar 2014-2015

 Admiterea  se efectuează în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, după   organizarea probelor de aptitudini. 

Probele de aptitudini pentru admitere  la specializarea Teologie ortodoxă:

1. Proba de aptitudini muzicale şi dicţie

2. Probă scrisă cu tematică selectată din programele de religie a claselor VII-VIII.

 

 4.       Discipline de studiu specifice la Seminarul Teologic (Discipline Teologice de Specialitate): 

Discipline de specialitate: Studiu Vechiului Testament, Studiu Noului Testament, Dogmatică, Morală, Catehetică, Omiletică, Tipic, Liturgică, Muzică Bisericească, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Istoria Bisericească Universală.

 

 5.       Posibilităţi de inserţie socio-profesională/ continuare a studiilor 

Drepturi conferite de obţinerea atestatului profesional:

 • predarea Religiei în şcoală – nivel mediu; 
 • cântăreţ bisericesc; 
 • posibilitatea accederii în formaţii corale profesionale.


PROFIL TEOLOGIC
SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ

La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot inscrie absolventi de gimnaziu care au media generala de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a minimum 7,00 si media la purtare in clasele a V-a - a VIII-a minimum 9.00.
La solicitarea conducerii cultului ortodox, pot fi admisi la seminariile teologice liceale ortodoxe, cursuri de zi, pe locurile ramase libere, si vietuitori din manastiri, absolventi de gimnaziu, care au depasit varsta de 18 ani.
Ύnscrierile se fac la unitatile scolare respective. 

Dosarul va cuprinde următoarele acte:

 1. Cerere de înscriere, formular care se va primi în momentul înscrierii;
 2. Certificat de naştere (original şi copie);
 3. Buletin de identitate / carte de identitate (original şi copie);
 4. Certificat de botez (original şi copie);
 5. Anexa la Fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial şi completată conform metodologiei de admitere (anexa pentru înscrierea la licee vocaţionale);
 6. Recomandarea preotului paroh şi a consiliului parohial (vezi recomandarea tip mai jos sau click aici)
 7. Binecuvântarea chiriarhului (de la sediul Arhiepiscopiei Aradului, dacă elevul e din judeţul Arad; sau de la centrul eparhial de unde aparţine elevul);
 8. Adeverinţa din care să rezulte următoarele:
  • a studiat religia in clasele V - VIII
  • media generală (minimum 7,00) ;
  • media la purtare pentru clasele I - VIII (minimum 9,00) - pentru clasa a VIII-a doar sem. I;
 9. Fişa medicală (tip şcoală de şoferi, de la policlinica teritoriala de care apartine candidatul) - ce va cuprinde următoarele examene (vezi modelul mai jos sau click aici):
  • sânge, plămâni, ORL, Oftalmologie cu menţiunea „Apt pentru Seminar Teologic”
  • consult psihologic cu menţiunea : "este / nu este in evidenţa noastră cu epilepsie sau boli psihice";
  • adeverinta vaccinuri la zi.
 10. Fişă medicală a copilului (0-14 ani) - de la medicul de familie de unde aparţine candidatul, în copie xerox.
 11. Dosar plic.

Probele de aptitudini pentru profilul teologic, specializarea teologie ortodoxă sunt:

PROBA ORALA

a) verificarea dicţiei prin :
- rostirea uneia din rugăciunile următoare, la alegere:

Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru,
Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevarat, Aparatoare Doamna;
b) verificarea aptitudinilor muzicale prin :

 1. intonarea uneia dintre urmatoarele cantari bisericesti, la alegere: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; Doamne al puterilor; Troparul Invierii; Tatal nostru; Troparul Rusaliilor; Fie numele Domnului binecuvantat; Binecuvantat esti Hristoase Dumnezeul nostru; Colinde cu continut religios;
 2. intonarea unui cântec patriotic, la alegere (Desteapta-te romane Limba noastra - Al. Cristea; Ţara mea - D. G. Chiriac; Imnul eroilor - I. Bratianu; Pui de lei - I. Bratianu)
 3. verificarea auzului muzical prin luarea tonului dupa pian si prin intonarea gamei Do major, a arpegiului si a unor sunete din gama,
 4. verificarea simţului ritmic.

Note: Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice.

PROBA SCRISĂ

Proba scrisa consta intr-o lucrare scrisa, cu durata de doua ore, la Religie. Subiectele pentru proba scrisa se elaboreaza din programa scolara de religie, clasele a VII-a - a VIII-a.

Continuturile pentru proba scrisa de verificare a cunostintelor religioase sunt:

Continuturi clasa a VII-a

Continuturi clasa a VIII-a

 1. Dumnezeu se descopera oamenilor. Sfanta Scriptura si Sfanta Traditie
 2. Crearea lumii
 3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din nastere
 4. Rugaciunea in viata crestinului
 5. Sfanta Liturghie - intalnirea cu Hristos
 6. Legea cea noua - Fericirile
 1. Crezul - sinteza invataturii de credinta.
 2. Pilda semanatorului - primire si implinire a cuvantului lui Dumnezeu
 3. Biserica, locas de inchinare
 4. Rabdare si incredere in Dumnezeu - Dreptul IovNOTE:

 1. Conducerea seminarului propune componenta comisiei de examen, care este aprobata de inspectoratul scolar.
 2. Pana la sfarsitul timpului de elaborare a fiecarei lucrarii scrise, comisia afiseaza baremul de evaluare si notare.
 3. Proba orala este apreciata cu calificativul admis sau respins. Candidatii de la specializarea teologie ortodoxa, care la proba orala obtin calificativul respins, nu mai sustin proba scrisa si sunt declarati respinsi la probele de aptitudini. Probele scrise si cele practice sunt evaluate cu note de la 1 la 10. Nota minima de admitere la fiecare proba este 6.00.
 4. Nota finala la probele de aptitudini, la specializarea teologie ortodoxa, este nota obtinuta la proba scrisa. Nota finala la probele de aptitudini, la specializarea patrimoniu cultural, se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele obtinute la cele trei probe de mai sus.
 5. Media finala de admitere se calculeaza conform Metodologiei de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat
 6. La medii egale, departajarea candidatilor se va face conform criteriilor prevazute in metodologia de admitere. Daca egalitatea persista dupa aplicarea criteriilor de departajare prevazute in metodologia de admitere, departajarea candidatilor de la specializarea patrimoniu cultural se va face dupa nota obtinuta la lucrarea scrisa din cadrul probelor de aptitudini.
 7. La probele orale si practice nu se admit contestatii. La proba scrisa se admit contestatii. Reevaluarea lucrarilor ale caror rezultate au fost contestate si afisarea rezultatelor finale se desfasoara in perioada prevazuta in calendarul admiterii.
 8. Candidatilor respinsi la probele de aptitudini li se inapoiaza dosarele si vor fi indrumati sa se inscrie la alte licee.Admiterea la Seminarul Teologic Liceal Ortodox Arad pentru clasa a IX-a, anii şcolari precedenţi, s-a făcut conform Ordinului MECTS nr. 5220/29.08.2011. Acesta poate fi descărcat din ataşamentele de mai jos.

Calendarul admiterii se va afişa.


Metodologia propriu-zisă poate fi consultată aici (click).
Pentru relaţii suplimentare puteţi contacta secretariatul Seminarului direct, 

sau la telefon:
 
0257.285.292.
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
10 ian. 2015, 05:45
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
9 nov. 2011, 07:06
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
17 ian. 2018, 09:14
ą
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
16 mai 2013, 08:10
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
8 mai 2014, 22:47
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
11 nov. 2011, 03:22
Ċ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
30 mai 2015, 00:28
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
10 ian. 2015, 05:44
ĉ
pr. Codin Șimonca-Oprița, STLOA,
9 mai 2012, 22:34