Acasă‎ > ‎PROIECT ERASMUS+ 2017‎ > ‎

ECUMENISM ŞI VOLUNTARIAT SOCIAL PENTRU O CARIERĂ DE SUCCES

 

ECUMENISM ŞI VOLUNTARIAT SOCIAL PENTRU O CARIERĂ DE SUCCES

proiect ERASMUS +  2016-1-RO01-KA102-023616

Prezentare  generală                                                                                                                              Proiectul intitulat ,, Ecumenism şi voluntariat social pentru o carieră de succes,, iniţiat de către consorţiul VET format din licee şi seminarii teologice din regiunea de vest şi nord-vest, coordonat de Seminarul Teologic Ortodox Arad aplicant, Liceul Ortodox “Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea şi Liceul Pedagogic "Carmen Sylva" din Timişoara, secţia teologie ortodoxă, în calitate de membri ai consorţiului, s-a cristalizat din nevoia de schimbare şi adaptare a demersului didactic specific unor discipline teologice precum Morală şi Spiritualitate la realităţile societăţii din lumea contemporană, în scopul pregătirii viitorilor absolvenţi pentru misiunea pe care o vor avea şi al integrării lor facile în comunităţile religioase pe care le vor coordona sau în care vor activa. Proiectul le oferă elevilor din şcolile teologice menţionate şansa  de a învăţa să aplice practic, într-un context ecumenic real,  ceea ce învaţă la nivel teoretic prin curricula şcolară. Prin activităţile practice ale plasamentului, participanţii vor găsi soluţii pe care slujitorii Bisericii trebuie să le adopte pentru a face faţă unor probleme ale societăţii contemporane, după modelul unor practici asemănătoare din cadrul unor organizaţii şi asociaţii aflate pe lângă Biserica Catolică din Spania şi Portugalia. În cadrul acestora elevii ar învăţa să adopte metode diverse,  deosebite şi adaptate pentru fiecare problemă în parte, precum: realizarea unor suporturi de consiliere, dezvoltarea de programe pentru tineret şi persoanele cu nevoi speciale, desfăşurarea unor activităţi caritabile şi filantropice, vizite pastorale în scopul convorbirilor duhovniceşti şi a colaborării, implicarea tinerilor în viaţa comunităţii, atragerea de voluntari pentru rezolvarea problemelor comunităţii, strângerea/atragerea de fonduri pentru rezolvarea unor probleme, organizarea unor programe recreative pentru tineri prin pelerinaje şi alte activităţi.

Elevii se vor familiariza cu activităţile filantropice din fundaţii şi asociaţii, îşi vor însuşi unele deprinderi de lucru specifice, vor învăţa să găsească soluţii pentru sprijinirea materială şi spirituală a persoanelor cu nevoi speciale, vor învăţa să coordoneze activităţi filantropice, să atragă persoane în astfel de activităţi şi să le promoveze în comunitate, vor alcătui programe educative de prezentare a unor probleme controversate în lumina învăţăturii creştine (conduita sexuala deviantă, avortul, contraceptia, droguri, sinuciderea, eutanasierea), precum şi programe de consiliere. Astfel vor fi în pas cu problematica modernă şi actuală, vor face faţă provocarilor societaţii contemporane, îşi vor întări dimensiunea formativ- educativă atât de necesară, asigurându-le o tranziţie uşoară de la şcoala teologică, puternic teoretizată, spre comunităţile religioase.

Demersul formativ al proiectului nostru a pornit de la un studiu realizat de catre profesorii celor trei şcoli implicate în proiect pe absolvenţi (elevi ai şcolilor teologice care au devenit slujitori ai Bisericii). Studiul menţionat viza doua aspecte: problemelele cu care se confruntă astăzi slijitorii Bisericii în parohii şi modul în care pregătirea realizată în cadrul şcolii i-a ajutat să abordeze cu succes aceste probleme.

Concluzia studiului a fost că aproape toţi cei intervievaţi se confruntă cu probleme diverse, atât de ordin social, cât şi de ordin pastoral, cum ar fi: criza economică care generează numeroase nevoi în sânul famililor, şomajul, sărăcia, dezvoltarea rurală insuficientă,  nevoia de centre sociale şi cantine parohiale, numeroase provocări ale familiei: comportamente sexuale deviante, adulter, avort, contracepţie, multe cazuri de alcoolism, consum de droguri, copii cu părinţi plecaţi în strainătate, multe persoane cu nevoi speciale, ajutorarea famililor sărace, batranilor si persoanelor bolnave.

Provocările sunt multiple şi grele, iar slujitorii Bisericii se confruntă cu necesitatea găsirii unor remedii pastoral-misionare concrete aplicabile la nivelul comunităţii, remedii pe care trebuie să le găsească singuri, deoarece pregătirea eminamente teoretică din cadrul şcolii nu le oferă. Şcolile teologice au ca misiune pregătirea elevilor şi în aceste direcţii, dar s-a constatat însă, în decursul timpului, ca educaţia pe care le-o oferă aceste şcoli este una mai mult teoretică, lipsită de dimensiunea practic-aplicativă atât de necesară în contextul menţionat.

Astfel, în urma studiului, s-a constat că nevoile noastre sunt următoarele:

1. În domeniul managementului:

-Stimularea dialogului interconfesional prin adoptarea unor metode de cercetare interconfesională;

-Crearea în școlile teologice a unui climat de deschidere spre alte culturi şi alte religii în spiritul toleranţei şi a respectului reciproc;

-Optimizarea activităţii didactice pentru a corespunde exigenţelor misionare actuale ale Bisericii şi a reformelor din învăţămăntul preuniversitar.

2. În domeniul curriculum-ului:

-Aplicarea în viaţa social-morală a cunoştintelor acumulate în scoală, prin crearea unui cadru de desfăşurare a unor activităţi practice cu caracter social-filantropic pe parcursul anilor de studiu;

-Dezvoltarea abilităţilor de comunicare într-o limbă străină a cadrelor didactice şi elevilor, prin crearea unor contexte reale de învăţare a acestora.

3. În domeniul dimensiunii europene:

-Dezvoltarea de parteneriate cu şcoli din alte ţări, cu credinţe asemănătoare sau diferite, cu culturi diferite;

-Identificarea unor programe europene care să satisfacă nevoile de formare ale elevilor noştri;

-Participarea la proiecte europene pe diverse teme şi domenii;

-Preluarea şi adaptarea unor modele europene, astel încât activitatea misionar-filantropică a slujitorilor Bisericii să se integreze unor practici viabile.

Studiul unor discipline, precum Morală şi Spiritualitate trebuie să aibă o  finalitate practică, de adaptare şi transformare a vieţii prin trăirea în Hristos, să formeze viitorilor slujitori ai Bisericii competenţe, valori şi atitudini în acord cu cerinţele societăţii contemporane şi cu misiunea Bisericii. Problema este că, deşi programa propune o serie de elemente de noutate, care fac referire la adaptarea conţinuturilor la cerinţele contextului plurireligios actual, în abordarea unor teme de morală şi etică specifice societăţii contemporane, cu care tinerii se confruntă în viaţa de zi cu zi, elevii şcolilor teologice sunt lipsiţi tocmai de dimensiunea practică, pragmatică a aplicării acestor învăţături prin activităţi concrete în asociaţii  şi fundaţii cu scop caritabil şi educativ.

De aceea, prin plasamentul nostru am hotărât să dezvoltăm:

1.Două competenţe generale specifice Moralei creştine:

-Aplicarea în context misionar, pastoral şi liturgic a învăţăturilor moralei creştine, din care am ales ca şi competenţă specifică -  Analizarea modalităţilor de aplicare a virtuţilor creştine în diferite contexte de viaţă (viaţa privată, profesie, familie, societate), prin raportare la sine, la semeni şi la întreaga creatie;

-Realizarea unui dialog pertinent cu bioetica şi cu alte ştiinţe, printr-o analiză critică a problemelor morale cu caracter divergent sau controversat din care am ales o competenţă specifică - Realizarea de comparaţii între poziţia moralei creştine şi cea a altor domenii ştiinţifice, referitoare la problemele de etică studiate.

2.O competenţă generală specifică disciplinei Spiritualitate:

-Aplicarea cunoştinţelor din domeniul spiritualităţii ortodoxe în viaţa personală şi a comunităţii, în context misionar, pastoral şi liturgic, din care am ales două competenţe specifice: Prezentarea modalităţilor de acţiune în plan spiritual, în viaţa aproapelui şi în comunitate şi utilizarea cunoştinţelor specifice spiritualităţii ortodoxe în contextul pastoral şi misionar.

Pornind de la cele trei competenţe generale menţionate, cuprinse în programele şcolare ale celor două discipline, am decis să dezvoltăm următoarele conţinuturi:

1.Programe sociale pentru persoanele cu nevoi speciale

2.Programe educative pentru tineri

Deoarece participanţii studiază cele două discipline cu un număr de 108 ore anual, perioada de plasament va fi de 2 săptămâni, 60 de ore, adică 1/2 din numărul de ore alocat prin Planul cadru pentru disicplinele Morală creştină (1 oră pe săpt.X35 săpt.=35 ore) şi Spiritualitate (2 ore pe săpt.(1 CDS)X35 săpt.=70 ore), 6 ore fiind alocate cunoaşterii organizaţiilor de primire şi evaluării finale.

Pe parcursul stagiului se vor dezvolta următoarele competenţe, cunoştinţe şi abilităţi profesionale:

Competenţe privind:                                                                                                                                          -aplicarea virtuţilor creştine în societatea de astăzi, prin manifestarea dragostei faţă de cei în suferinţă         -prezentarea argumentelor Bisericii în problemele de morala şi bioetică                                                         -realizarea unor comparaţii între poziţia moralei ortodoxe şi a celorlalte domenii ştiinţifice referitoare la problemele de etică studiate

Cunoştinţe despre:                                                                                                                                             -organizarea asociaţiilor şi fundaţiilor creştine                                                                                                 -programe sociale pentru persoane cu nevoi speciale                                                                                      -programe educative pentru tineret

Abilităţi:                                                                                                                                                             -găsirea de soluţii pentru ajutorarea persoanelor cu nevoi speciale                                                                    -atragerea voluntarilor în realizarea unor activităţi de sprijin                                                                             -conceperea programelor educative pentru tineret

Plasamentul va integra tinerilor participanţi următoarele competenţe personale:                                              -Creşterea adaptabilităţii tinerilor la medii socio-culturale noi, cu tradiţii şi exigenţe diferite                        -Îmbunătăţirea competenţelor lingvistice generale  şi de specialitate în exprimarea orală şi scrisă în limba engleză                                                                                                                                                                      -Formarea deprinderilor de integrare la locul de muncă: responsabilitate, munca în echipă, punctualitate, respect pentru opinia altuia, ect.                                                                                                                       -Dezvoltarea interculturalităţii prin cunoaşterea  altor culturi                                                                          -Dezvoltarea toleranţei  şi a respectului pentru alte religii.

 

 

Obiectivele proiectului:                                                                                                                                   1. Dobândirea unor cunoştinţe şi abilitati practice de aplicare în context misionar, pastoral şi liturgic a învăţăturii moralei creştine, în scopul integrării cu succes a absolvenţilor în comunităţile religioase;               2.Formarea deprinderilor de organizare a unor programe educative cu impact semnificativ asupra dezvoltării spirituale a tinerilor;                                                                                                  3.Consolidarea cooperării religioase cu alte confesiuni creştine, în spiritul toleranţei, ecumenismului, dialogului cultural şi lingvistic, al înţelegerii şi respectului reciproc.

Partenerii de proiect:                                                                                                                                    1. Organizaţii de primire:                                                                                                                 Almanjáyar en Familia si Plataforma Voluntariado din Granada, Spania                                      Associacapo de Pais e Amigos das criancas Inadaptadas si Centro Social da Paróquia de Arcozelo din Barcelos, Portugalia

2. Organizatii intermediare:                                                                                                                      M.E.P. Europrojects Granada, Spania                                                                                                      Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, Barcelos, Portugalia

Grup ţintă: 36 elevi de clasa a XII-a, filiera vocaţională, profil teologic, specialitate teologie ortodoxă din cadrul celor trei şcoli din consorţiu

Plasamentul se va realiza în trei fluxuri:                                                                                             fluxul 1- sept 2017, în Spania, 12 elevi, câte 4 din fiecare şcoală + 1 profesor însoţitor de la Seminarul Teologic Ortodox Arad;                                                                                                                           fluxul 2 - sept-oct 2017  în Portugalia, 12 elevi, câte 4 din fiecare şcoala + 1 profesor însoţitor de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”  Oradea;                                                                                            fluxul 3 - oct 2017 în Spania, 12 elevi, câte 4 din fiecare şcoala + 1 profesor însoţitor de la Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” Timișoara.

Rezultate:                                                                                                                                                          - cunoştinţe, abilităţi practice de aplicare în context misionar, pastoral şi liturgic a învăţăturii moralei creştine;                                                                                                                                                              - deprinderi  de organizare a unor programe educative cu impact semnificativ asupra tinerilor;                                                    - 36 elevi capabili să dezvolte programe educative pe teme controversate în alte  licee vocaţionale  din  cele 3 judeţe;                                                                                                                                                      - dezvoltarea abilităţilor lingvistice, interculturale,  a toleranţei şi respectului religios pentru participanţii la mobilitate;                                                                                                                                                     - susținerea examenului de competenţe profesionale de către cei 36 de elevi participanţi la mobilitate;                                             - realizarea unui program de intervenţie pentru persoanele aflate în nevoi, de către fiecare participant, care va fi prezentat în interviul de evaluare a stagiului;                                                                                            - publicația  “Samarineanul milostiv – cum îi ajutăm pe cei în suferinţă”                                                                     - realizarea unui compediu  de 4 programe educative pe teme controversate, realizate de către participanţi ; -“Programe educative în lumina dreptei credinţe” care va fi susţinut în cadrul altor şcoli din cele trei judeţe;                                                                                                                                                               - expoziţie de fotografii;                                                                                                                                    - produse cu rol de diseminare: CD proiectului, prezentări PP, afişe (10 buc), pliante (100 buc.), articole în mass media (5 apariţii), prezentări pe Facebook, pe pagina web a şcolii şi realizarea paginii web a proiectului;                                                                                                                                                         - realizarea unei conferinţe interregionale la nivelul euroregiunilor vest şi nord- vest - "Învaţarea prin mobilitate- premisă a succesului în carieră".

În urma participării la stagiu elevii vor primi:

-certificate de participare emise de organizaţii implicate în parteneriat;                                                         -certificate lingvistice emise de către şcoală pentru cursurile de limba engleză şi certificate lingvistice pentru limba spaniolă şi portugheză emise de partenerii intermediari;                                                             -certificat de calificare profesională care atestă dobândirea unor unitaţi de competente precum: cunoaşterea corectă a învăţăturii de credinţă, aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa practică, fundamentarea biblică a învăţăturii de credinţă, oficierea corectă a cultului divin, exprimarea practică în cultul divin a învăţăturii de credinţă, capacitatea de a predica şi învăţa cuvântul lui Dumnezeu, organizarea de activităţi filantropice.

A.Prin implementarea prezentului proiect la nivelul consorţiului menţionat, preconizăm obţinerea următorului impact asupra participanţilor la mobilitate:

1.Dobândirea de abilităţi practice de aplicare în context misionar, pastoral şi liturgic a învăţăturilor moralei şi spiritualităţii creştine

-  Activităţile derulate prin acest plasament îi vor obişnui pe elevi cu responsabilităţile viitoarei lor misiuni, ii va pregăti în mod cât se poate de clar pentru situaţii pe care le vor întâlni în comunităţile pe care le vor păstori, îi va ajuta să-şi dobândească experienţa practica în organizarea unor activităţi filantropice şi a unor programe educative, îi va învăţa să organizeze acţiuni comune cu reprezentanţii altor confesiuni, în sprijinul oamenilor, conform preceptelor creştine, îi va pregăti să paşească cu siguranţă spre parohii, le va lărgi pregătirea culturală şi le va dezvolta abilităţile lingvistice. Toate acestea îi vor ajuta să fie mai pregătiţi pentru integrarea în comunitatea religioasă.

2.Deprinderi de organizare a unor programe educative

-Provocarea actuală a şcolilor teologice  este de a asigura o pregătire eficientă a viitorilor slujitori ai Bisericii, astfel incât aceştia să poată face faţă  cu succes noilor provocări ale societăţii contemporane. Prin plasament s-ar atinge acest deziderat, deoarece pregătirea teoretică ar putea fi corelată cu un parcurs educaţional practic, care să îi inveţe pe elevi să se descurce în situaţiile pe care le vor întâlni, să-i determine să se implice în activitîţi cu caracter social şi filantropic şi în activități de prevenire a practicilor moderne, dar nesănătoase, astfel încât să reuşească să transforme viaţa bisericească în una dinamică, adaptată nevoilor și realităţilor prezente. Cu siguranța că după o astfel de experienţă elevii noştri ar fi capabili să se integreze şi să-şi asume cu uşurinţă rolurile pe care le vor avea în comunităţile religioase. În plus, cunoştinţele despre modul de organizare a unor astfel de asociaţii şi fundaţii, precum si certificatele obtinute de participanti, le vor spori sansele si le vor oferi alternative participantilor, în condiţiile în care vor dori să se reorienteze spre activităţi cu caracter social sau să lucreze în domeniul protecţiei sociale sau al educaţiei.

3.Creşterea şanselor şi oportunităţilor elevilor din mediul rural

- Proiectul nostru oferă o şansă în plus elevilor cu dificultăţi în a avea acces la formare profesională şi/sau pe piaţa muncii, deoarece 70%  dintre elevii şcolilor teologice  sunt din mediul rural şi se vor întoarce după absolvirea studiilor tot în mediul rural. De aceea este foarte important, cu atât mai mult, ca aceşti elevi să poată observa ce înseamnă o viaţă bisericească activă, cu implicarea tinerilor şi a credincioşilor în viaţa comunităţii.

4.Cooperarea religioasă cu alte confesiuni, în spiritul dialogului interconfesional, al toleranţei,  al înţelegerii reciproce şi culturale

-Contactul direct cu reprezentanţi ai Bisericii Catolice din Spania si Portugalia, îi va ajuta să accepte cu uşurinţă pe cei de alte confesiuni, să promoveze dialogul interconfesional în spiritul toleranţei şi ecumenismului, să înţeleagă alte culturi şi mentalităţi, să-şi exerseze abilităţile de comunicare în limba spaniolă şi portugheză, să-şi dezvolte capacităţile adaptative  pentru a face faţă viitoarei slujiri pentru care se pregătesc.

5.Dezvoltarea capacităţii de exprimare şi conversaţie în limba engleză, acumularea unor cunoştinţe minime de limba spaniolă şi portugheză, îmbunătăţirea cunoştinţelor despre cultura, tradiţia şi obiceiurile altor popoare.

B. Proiectul va avea un impact deosebit asupra celorlalţi elevi ai şcolilor şi asupra instituţiilor implicate în consorţiu:

La nivelul elevilor şcolilor menţionate experienţa participanţilor poate fi utilizată prin iniţierea unor campanii de educare a tinerilor,  prin care să se prezinte problemele controversate ale societăţii moderne – conduită  sexuală deviantă, avortul, contracepţia, pericolul drogurilor, sinuciderea, eutanasierea- în lumina învăţăturii creştine. În aceste campanii participanţii îşi vor asuma rolul de formatori ai colegilor lor de generaţie, stiut fiind că mesajul transmis de la tânăr la tânăr este mai ușor de perceput şi de acceptat.

La nivelul şcolii propunerea de proiect contribuie la promovarea unei formări iniţiale de calitate, care să îmbunătăţească dimensiunea aplicativă a învăţământului teologic,  la dezvoltarea creativităţii şi capacităţii de inovare, la atragerea elevilor către şcoală, la dezvoltarea unor noi instrumente de educare şi  la întărirea capacitaţii manageriale a şcolii.

 

Informaţii privind selecţia celor 36 participanţi (12 elevi/şcoală)

Criterii generale:

-elev clasa a XI-a în momentul selecţiei

-nota 10 la purtare

-frecvenţa la cursuri- peste 95%

-rezultate bune la învăţătură-media peste 8,50

-starea sănătăţtii bună, certificată cu adeverinţă

Criterii  speciale:

-cunoştinţe avansate de engleză şi utilizare calculator

-abilităţi de prezentare, dialog, relaţionare şi comunicare

Dosarul de candidatură va conţine CV european, copie C.I, scrisoare de intenţie, documente justificative ale CV, adeverinţă medic de familie, recomandare diriginte

Probele de selecţie:

-Test engleză - nivel minim A 2

-Test utilizare a calculatorului

-Interviu

-Evaluare CV

Grila de evaluare:

a.CV participant –maxim 25 de puncte

-participări la concursuri, olimpiade, sesiuni de comunicări –max. 10 p

-implicarea în proiecte educaţionale, activităţi extracurriculare şi de voluntariat – max.10 p

-participări la cursuri atestate prin certificate-max.5

b.Interviu de 15 minute -maxim 30 p

-seriozitate, responsabilitate, conştiinciozitate, comportament-10 p

-cunoştinte de cultură generală despre Spania şi Portugalia-10 p

-cunoştinte de specialitate 10 p

c.Testul de limba engleză -max 25 p

d.Proba practică de utilizare a calculatorului -max. 20 p