Seminarul Teologic Ortodox Arad,
UN LICEU PENTRU SUFLETUL TĂU!

„Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; dimpotrivă, fă-te credincioşilor pildă

            https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/acasa/Sf%20Ioan.JPG?attredirects=0
 în cuvânt, în purtare, în iubire, în duh,

în credinţă, în curăţie.

Până ce voi veni eu, îndeletniceşte-te

cu citirea,

cu îndemnul,

cu învăţarea.”

Sfântul Apostol Pavel

(I Timotei IV, 12-13)
NOU!!!

ANUNŢ


Seminarul Teologic Ortodox Arad,cu sediul in Arad, str. Academia Teologică nr. 11-13, jud. Arad scoate la concurs următorul post contractual vacant, conform  HG 286/2011:

  • informatician, pe perioadă nedeterminată;


Concursul se va desfășura astfel:

1. În data de 25.10.2018:

  • proba scrisă: ora 10:00

2. În data de 29.10.2018:

  • proba practică:ora 10:00
  • interviul: ora 12:00.

Pentru postul de informatician sunt necesare:

  • studii superioare;
  • vechimea nu este necesară.

 

Dosarele de concurs se depun în perioada 15-19 octombrie 2018, în intervalul orar 9-15, la secretariatul unităţii de învăţământ.

Relații suplimentare la sediul și pe site-ul Seminarului Teologic Ortodox Arad, telefon 0257 285 292.


Dosarul de concurs

 

    ART. 6

    (1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

    d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

    e) cazierul judiciar;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae;

    h) recomandarea preotului paroh;

    i) binecuvântarea chiriarhului.

    (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

    (3) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Un absolvent al Seminarului arădean, Alexandru Silvius Obrad, între primii zece elevi ai judeţului Arad la Bacalaureat.

De asemenea, media lui îl clasează pe locul al doilea în topul tuturor absolvenților Seminariilor și liceelor teologice ortodoxe din România, în acest an.

În plus, media lui la Bacalaureat este exact media celor patru ani de studiu liceal, obținută la Seminarul arădean.

____________________


https://sites.google.com/a/seminararad.org/site-principal/acasa/picture_022.jpg?attredirects=0


Site oficial.
Pe acest site se adaugă mereu materiale noi. _______________________________________________________________________________
Subpagini (1): PROIECT ERASMUS+ 2017